مدل سازي حرارتي يك بعدي رخنمون هاي سطحي، مثالي از كوه خامي و كوه ميش

زينل زاده ارسلان*,افتخاري نصراله,تولايي مجتبي,هنرمند جواد

* پژوهشگاه صنعت نفت، مركز مطالعات اكتشاف و توليددر اين مطالعه از روش هاي مدل سازي حوضه رسوبي براي مدل سازي حرارتي رخنمون سطحي سازندها استفاده شده است. رخنمون سازندها در كوه خامي و كوه ميش مورد مطالعه قرار گرفته و در سه محل، ويژگي سازندها مانند سنگ شناسي، ضخامت، شيب و امتداد لايه ها اندازه گيري شده است. با استفاده از داده هاي به دست آمده قسمت هاي فرسايش يافته، بازسازي شده و برشي از كوه خامي و كوه ميش در امتداد شمال شرق، جنوب غرب تهيه شده است. اين برش به صورت داده هاي عددي وارد نرم افزار مدل سازي شده و مدل حرارتي و تاريخچه پختگي سازند كژدمي و ديگر سازندها به دست آمده است.
اين مطالعه نشان مي دهد فرسايش، تاثير زيادي بر ميزان پختگي مواد آلي لايه ها در برش مورد مطالعه داشته است. فرسايش كه منجر به كاهش عمق تدفين شده موجب پايين بودن دماي سازندها و كاهش نرخ واكنش هاي نفت زايي گرديده است.

كليد واژه: مدل سازي حرارتي، مدل سازي يك بعدي، رخنمون سطحي، سازند كژدمي، كوه ميش، كوه خامي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]