مسيريابي وسايط نقليه و تعيين تعداد ماشين هاي جمع آوري زباله با استفاده از يک روش فرا ابتكاري - يك مطالعه موردي

مهدوي ايرج*,توكلي مقدم رضا,قاضي زاده هاشمي سيدمصطفي

* دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ايراندر اين مقاله، يك مدل برنامه ريزي خطي - عدد صحيح از مساله مسيريابي وسايط نقليه حمل برگشتي با پنجره زماني و ظرفيت1 (CVRPBTW) ارايه مي شود. در اين مدل يك ناوگان ثابت غير يكنواخت با تعداد ثابتي از هر نوع ماشين با هزينه و ظرفيت هاي متفاوت براي هر يك در اختيار قرار دارد. هدف كلي كمينه كردن هزينه ناوگان، كل مسافت سفرها و يا مدت زمان آن است. مدل پيشنهادي قادر است مسيرهايي با حداقل تعداد وسيله نقليه، حداقل ظرفيت بيكار و حداقل زمان بكارگيري آنها، براي سرويس دهي به كل مشتريان (گره ها) ايجاد كند. براي حل مدل ارايه شده، يك الگوريتم فرا ابتكاري مبتني بر بازپخت شبيه سازي شده2 (HSA) پيشنهاد مي شود كه جواب هاي خوبي در مدت زمان مناسب ايجاد مي كند. تعدادي از مسائل آزمايشي در ابعاد كوچك و بزرگ حل و سپس نتايج محاسباتي آن ارائه مي شود. در خاتمه عملكرد الگوريتم پيشنهادي در صنعت جمع آوري پسماند و زباله در يك ناحيه پايلوت از شهر تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.

كليد واژه: مساله مسيريابي وسيله نقليه، حمل برگشتي، پنجره زماني، مديريت پسماند، بازپخت شبيه سازي شده[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]