مشکلات عمده شهرهاي جديد به لحاظ طراحي و ساخت،اجرا و سکونتزمان کوتاه براي شکل گيري هويت واقعي شهرها (برخي از شهرها در طول قرنها هويت يافته،به انسجام رسيده اند درحاليکه از طراحي ،اجرا و ساخت شهرهاي جديد زمان چنداني نمي گذرد.
عدم ايجاد ارتباط متعادل و معقول بين کارکرد مسکوني اين شهرها و اشتغال ،فرصتها و ظرفيتهاي شغلي .لذا مهاجرتهاي تناوبي و آونگي روزانه و حتي فصلي در پي دارد.
انتخاب مجموعه عناصر شهرسازي هم بخش اعظم موفقيت شهررا مشروط مي کند.
ايجاد مصنوعي يک مرکز شهري (C.B.D) اگرچه آسان به نظر مي رسد اما ايجاد قدرت جاذبه اي عملکردي در مقام اجرا امري بسيار مشکل مي نمايد .
کنترل دائمي قيمت اراضي و مسکن ،بسيار دشوار است زيرا فعاليت دائمي بنگاهاي مسکن ،بورس بازي زمين ،عملکرد نامتناسب سازمانها و ارگانها ... تعيين نرخ معين ارضي و مسکن را با معضلات بسياري روبه رو مي کند.
بافت و ترکيب سنتي –جنسي جمعيت نيز در کوتاه مدت چندان مطابق طرح هاي آزمايشي جمعيت پيش نخواهد رفت .

نسبت هويت با سيماي شهر
اهميت «منظر شهري» به واسطه نقش آن در زيباسازي، هويت بخشي و روان*سازي جريان زندگي در محيط شهري است.
دير زماني نيست كه «چشم*انداز و منظر»* به عنوان يك وجه پراهميت از محيط* زيست انسان مورد توجه قرار گرفته است. محققان از ويژگي*هاي تاريخي، فرهنگي و زيباشناختي به عنوان جنبه*هاي اصلي و قابل توجه منظر ياد كرده*اند. توجه به وجوه ياد شده در شهر، جلوه*اي از محيط *زيست انسان را در بر مي*گيرد كه «منظر شهري» ناميده شده است.
امروزه، گسترش فضاهاي مصنوع و بهبود كيفيت آنها و هم*چنين ميل به زندگي وابسته به طبيعت و تاريخ، جنبه*هاي متنوعي از «چشم*انداز و منظره» را آفريده*اند كه هر يك موضوع و بستر حرفه*اي خاص قرار گرفته*اند. تحقيقات و انتشارات موجود نظريه*هاي گوناگوني را به عنوان پشتوانه*هاي اقدامات اجرايي در زمينه «چشم*انداز»*تبيين كرده*اند. رشد فعاليت*هاي مربوط به «منظر» شاخه*هاي فرعي آن از جمله «منظر شهري» را به عنوان زمينه*هاي مختلف اين كار معرفي كرده است


اهميت «منظر شهري» به واسطه نقش آن در زيباسازي، هويت بخشي و روان*سازي جريان زندگي در محيط شهري است.
شهرهاي امروزي، به دلايل گوناگون و اغلب اقتصادي از يافتن هويت بصري و تاريخي مطلوب بي*بهره مي*مانند. در عين حال لازم است تا با توجه به زمينه*هاي نظري و بنيادين مباحث «منظر شهري» از تبديل شدن اين مقوله به نوعي فعاليت تخيلي و بي*مبنا جلوگيري به عمل آيد چرا كه سيماي شهر، همه چيزي است كه از شهر «حس» مي*شود و به «ديده» مي*آيد. تعاريف امروزي منظر، دايره شمول، آن را از محدوده «نظر» به همه آن چيزي كه از محيط دريافت مي*شود توسعه مي*دهد كه ويژگي*هاي صوتي، بو و بافت از جمله اين موارد است.
منظر، جلوه*اي از واقعيت فضاي زيست انسان است كه توسط استفاده* كننده درك مي*شود و بايد اذعان داشت به رغم در انزوا ماندن آن، مهم*ترين وجه محيط*زيست است كه با انسان در ارتباطي روحاني به سر مي*برد. آنچه يك «محيط» را خوب، دلباز، دلچسب، مطبوع، با صفا،* زنده و با نشاط مي*سازد، همان است كه در بحث*هاي «منظر و چشم*انداز» مورد توجه قرار گرفته است.


نمودهاي هويت شهر
يك شهر چگونه صاحب هويت شناخته مي*شود؟ دانستيم كه هويت در مقوله شهر، معماري و هنر امري تشكيلي و داراي شدت و ضعف است. آنچه آن را به اصطلاح با هويت مي*خوانند، داراي مراتبي از اتصال به تاريخ و تحولات گذشته خود است كه عرف آن حد را با هويت مي*شناسد. در واقع، هميشه مي*توان نشانه*هايي هر چند جزئي در ارتباط ميان امر واقع با گذشته او پيدا كرد. اگر چه تبيين كمي اين حد، فرآيندي پيچيده و كم*سابقه است، لكن مي*توان با حدي از تسامح و با تكيه بر عرف، مقولات با هويت و بي*هويت (و در واقع با هويت قوي و ضعيف) را از يكديگر تميز داد.
ايجاد هويت به منزله تداعي خاطرات شهر سنتي ايران در منظر شهر جديد، اقدامي است كه منحصر به دخالت در سيماي محيط نمي*شود. بلكه جنبه*هاي ساختاري و برنامه*ريزي شهر را نيز دستخوش دگرگوني مي*كند كه تاثيرات آنها در مرحله بعد در منظر شهر به ديده مي*آيند، *لكن هميشه مي*توان در شهري كه ساخته شده، اقداماتي موضعي (و البته بر مبناي برنامه*اي حساب شده و پيش انديشيده) به عمل آورد.
بر اساس آنچه گفته شد، شهر ا براي گريز از چهره ناشناخته و گم گشته امروزي در نخستين قدم نيازمند مطالعات فني در زمينه منظر، جنبه*هاي نظري هويت و نمودهاي تاريخي آن است. قدم ديگر تجزيه و تحليل سنت پربار گذشتگانمان در ساخت و پرداخت شهرهايشان است. بايد ضابطه*هاي منظرين شهر ايراني را بشناسيم. زيباشناسي آن را درك كنيم. آنگاه با درك اهميت خاصي كه مقوله سيماي شهر در هويت*بخشي، مطبوع*سازي و روان*بخشي فضا دارد نسبت به طراحي نواحي خاص از شهر همت گماريم. تنوع زياد موضوعات مربوط به مقوله منظر شهري و هم*چنين كثرت مسايل و نيازهاي به*سازي شهر امروز ايجاب مي*كند تا بر اساس روشي نظام*دار نسبت به انتخاب زمينه*هاي كار و اولويت*بندي آنها اقدام كرد.