فراز و فرود نشانه شناسي از دانش تا روش

* دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرجدر اوايل قرن بيستم، با انتشار ديدگاه هاي «فرديان دوسوسور» و «چارلز سندرس پيرس»، پديده نشانه شناسي به مثابه يک علم جديد، در مباحث زبان، ادبيات و نقد ادبي و فرهنگي مطرح شد. نشانه شناسي همواره، در همجواري مکتب ساختگرايي قرار داشته و به عنوان شعبه و شاخه اي از آن بررسي شده است. پرسش اساسي اين است که آيا نشانه شناسي خود يک رشته علمي است و در قلمرو دانش (Science) جاي مي گيرد و يا يک روش (Method) علمي است؟ اين مقاله مي کوشد ضمن بررسي ريشه هاي نشانه شناسي و تحولات آن، موقعيت کنوني اين پديده را در علوم انساني و هنر و ادبيات مورد ارزيابي مجدد قرار دهد.

كليد واژه: زبان شناسي، ادبيات، هنر، سينما، تئاتر، ساختگرايي، نشانه شناسي، دلالت

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]