مقايسه روشهاي اکسيداسيون پيشرفته در تجزيه فنل در مقياس آزمايشگاهي

شكوهي رضا,ابراهيم زاده ليلا*,رحماني عليرضا,ابراهيمي سيدجمال الدين,سمرقندي محمدرضا

* دانشگاه علوم پزشكي كردستانفنل يا هيدروکسي بنزن يکي از هيدروکربن هاي آروماتيک سمي است. اين ماده از طريق دفع فاضلاب تعدادي از صنايع باعث آلودگي محيط زيست و به خصوص منابع آبي مي شود هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه راندمان تجزيه فنل با استفاده از روش هاي اکسيداسيون پيشرفته با کاربرد ازن و پرتوتابي اشعه فرابنفش بود. محفظه واکنش در اين تحقيق در مقياس آزمايشگاهي و با ظرفيت 3 ليتر به کار گرفته شد. در اين تحقيق از يک لامپ 125 UV وات استفاده شد. ازن مصرفي قبل از ورود به راکتور توليد و از طريق ازن ساز مدل COG-OM با مقدار توليد 1 گرم ازن بر ساعت به راکتور منتقل مي شد. به منظور بررسي تاثير pH بر تجزيه فنل، آزمايش هايي در pHهاي 5، 7، 9 و 11 انجام و نمونه هاي جمع آوري شده با دستگاه اسپکتروفتومتر مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که فنل با روش ازن دهي در pH برابر 11 و با استفاده از اشعه UV در pH معادل 5 قابل تجزيه مي باشد. درصد تجزيه فنل با استفاده از لامپ 125 وات UV پس از يک ساعت زمان تماس، 32.4 بود در حالي که طي همين مدت زمان و با استفاده از روش ازن دهي به 93.6 درصد رسيد. مي توان انتظار داشت فرايند اکسيداسيون پيشرفته با مزايايي از قبيل جنبه هاي بهداشتي و زيست محيطي مطلوب و بازده بسيار بالا، چشم انداز مطلوبي در حذف فنل و ساير آلاينده هاي مشابه از آب و فاضلاب به دست آورد.

كليد واژه: اکسيداسيون پيشرفته، پرتو فرابنفش، فنل، ازن دهي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]