هر روز هنگام عبور از خیابان*های شهر شاهد ساخت و سازهای روز افزونی هستیم، ساختمان*های مختلف از یك طبقه تا 60 طبقه كه جلوی آنها انواع مصالح دیده می*شود؛ سازه*هایی كه گاه از بتن ساخته می*شوند و گاه از فولاد.در مورد اینكه كدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان*ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب*های متفاوتی برای ما به همراه دارند.

عمده عوامل مؤثر در این روند، هزینه، زمان و كیفیت ساخت هستند. هزینه ساخت و سود حاصل از این سرمایه*گذاری با زمان اتمام طرح رابطه تنگاتنگی دارند. بدیهی است هر [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]