منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری گرایش منظر
.۱ آریانپور، علیرضا (۱۳۶۵) پژوهشی درشناخت باغ*های ایران و باغ*های تاریخی شیراز، تهران، فرهنگسرا.

۲. ابولقاسمی، لطیف (۱۳۷۱) باغ، تهران، سازمان پارکها و فضای سبز.

۳. انصاری، مجتبی و محمودی*نژاد، هادی (۱۳۸۶) “باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بر ارزش*های باغ ایرانی دوره صفوی” هنرهای زیبا، ش۲۹، ص-ص۴۸-۳۹.

۴. ایرانی بهبهانی، هما و سلطانی، حسن (۱۳۸۲) “شاخص ها و ویژگی های باغسازی دوران قاجار در تهران” محیط شناسی ، ش۲۹، ص-ص۹۹-۸۱.

۵. ایرانی بهبهانی، هما (۱۳۷۲) معماری با طبیعت در گذر زمان، تهران، مؤسسه مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران.‏

۶. بل، سایمون (۱۳۸۲) منظر، ادراک، الگو و فرایند، ترجمه*امین زاده، بهناز، تهران، دانشگاه تهران.

۷. بل، سیمون (۱۳۸۵) عناصر طراحی بصری معماری منظر، ترجمه*احمدی نژاد، محمد، اصفهان، خاک.

۸. پیرنیا، محمدکریم (۱۳۷۳) “باغهای ایرانی” آبادی، ش۱۵، ص-ص۹-۴.

۹. حکمتی، جمشید (۱۳۶۹) طراحی باغ و پارک، تهران، سیاه* *تیری.

۱۰. دیبا، داراب و انصاری، مجتبی (۱۳۷۴) “باغ ایرانی” در آیت الله زاده شیرازی، باقر، مجموعه مقالات اولین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج۲، تهران، رسانه پرداز.

۱۱. سکویل*وست، ویکتوریا (۱۳۳۶) “باغهای ایران” در آربری، ا.ج، میراث ایران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص*ص۳۹۹-۴۳۷.

۱۲. سلطان*زاده، حسین (۱۳۷۸) تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

۱۳. کالن، گوردن (۱۳۷۷) گزیده ای از منظر شهری، ترجمه*طبیبیان، منوچهر، تهران، دانشکاه تهران.

۱۴. ماتلاک، جان (۱۳۷۹) آشنایی با طراحی محیط و منظر، تهران، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

۱۵. متدین، حشمت الله (۱۳۷۸) “ریشه*های مذهبی تحول باغ*های ایرانی” در آیت الله زاده شیرازی، باقر، مجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، جلد پنجم، تهران، رسانه پرداز، ص*ص۴۰۷-۴۲۴.

۱۶. مقتدر، محمد رضا، خوانساری، مهدی و یاوری، مینوش (۱۳۸۳) باغ ایرانی، بازتابی از بهشت، ترجمه*آران، مشاور، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

۱۷. نعیما، غلامرضا (۱۳۸۵) باغ*های ایران، تهران، پیام.

۱۸. ویستون اسپیرن، آن (۱۳۸۴) زبان منظر، ترجمه*بحرینی، سید حسین و امین زاده، بهناز ، تهران، دانشگاه تهران.

۱۹. ویلبر، دونالد (۱۳۸۳) باغ های ایران و کوشک های آن، ترجمه*صبا، مهین دخت، تهران، علمی و فرهنگی.

۲۰. مقالات مجله معماری و فرهنگ (۱۳۸۴) شماره۲۱، بهار.

۲۱. مقالات مجله باغ نظر(۱۳۸۳)شماره ۲، زمستان.

۲۲. مقالات مجله آبادی (۱۳۸۵) شماره۵۱، تابستان.

۲۳. مقالات کتاب حکمت کهن، منظر جدید(۱۳۸۳) تهران، موزه هنرهای معاصر ایران.

۲۴. مقالات مجله معماری ایران(۱۳۸۲) شماره۱۲+۱۳، بهار و تابستان.

۲۵. مقالات نشریه اینترنتی معماری منظر ایران