مهندس [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]کنترل های زیر را در چهار چوب مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ شده از زمان صدور پروانه انجام خواهد داد
الف- بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم
ب- بررسی نقشه های [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ای و انطباق آنها با یکدیگر و محل
ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتن مجوز و کارت مهارت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ای از اداره کار و امور اجتماعی
د- کنترل ابعاد و اندازه ها

منبع مهندسین مشاور [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

مهندس [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]کنترل های زیر را در چهار چوب مقرراتملی ساختمان و تعهداتاخذ شده از زمان صدور
پروانه انجامخواهد داد
الف- بازدید از محل اجرای عملیات
ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم
ب- بررسی نقشه های [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ای و انطباق آنها با یکدیگر و محل
ج- کنترل صلاحیت
فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتنمجوز و کارت مهارت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ای از اداره کار و امور اجتماعید- کنترل ابعاد و اندازه ها


منبع مهندسین مشاور [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

نظارت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ای
در پروژه*ها بازدید از تمام مراحل ساخت، بررسی فعالیت*های انجام*شده در هر مرحله و چک کردن فعالیت*های انجام*شده با نقشه*های ارائه*شده از وظایف مهندسین [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] می*باشد. انجام این فعالیت*ها توسط مهندسین ناظر را [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] گویند. همواره برای انجام هرچه بهتر کارها بخش نظارت وارد عمل می*شود
ناظرکسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت ([تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]) برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می شود

نظارت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ای
در پروژه*ها بازدید از تمام مراحل ساخت، بررسی فعالیت*های انجام*شده در هر مرحله و چک کردن فعالیت*های انجام*شده با [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ارائه*شده از وظایف مهندسین ناظر می*باشد. انجام این فعالیت*ها توسط مهندسین [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]را نظارت گویند. همواره برای انجام هرچه بهتر کارها بخش نظارت وارد عمل می*شود
ناظرکسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت ([تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]) برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می شود
نظارت می تواند در مراحل مختلف طراحی و ساخت سازه ازجمله [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ، [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]، انجام شود


منبع مهندسین مشاور آرشکو: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]