نقش فضاهاي باز محله در رشد و خلاقيت کودکان


امروزه با توسعه روزافزون شهرهاي کوچک و بزرگ و فاقد فضاهاي شهري مطلوب، سازگارسازي محلات مسکوني و فضاهاي عمومي آنها با نيازهاي ساکنان در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است. فضاهاي باز (عمومي) محله اي، دربرآورده ساختن نيازهاي اجتماعي و فردي کودکان و نوجوانان محله، نقش منحصر به فردي دارند. اين فضاها بخش عمده اي از زمان و محيط زندگي روزمره ساکنان از جمله جوانان را به خود اختصاص مي دهند و از ديدگاه مهندسي عوامل انساني، ارتقاي کيفيت اين فضاها مي تواند در سلامت و رشد قواي جسمي، تقويت تعاملات اجتماعي و همبستگي گروهي، و حتي آموزش و رشد خلاقيت کودکان و نوجوانان موثر باشد. در اين نوشتار، نقش فضاهاي باز در رشد فيزيکي و خلاقيت کودکان و نوجوانان تبيين شده و بخشي از قابليت هاي فضاهاي عمومي و بوستان هاي محلي معرفي شده است. در اين راستا با استفاده از روش تحقيقي تحليل محتوا، برخي از مطالعات سلامت، رشد و خلاقيت کودکان و نيز طراحي محيط هاي ويژه کودکان بررسي شده است. در پايان با تاکيد بر نگرش انسان سنجي و مهندسي عوامل انساني در طراحي متناسب با رشد و خلاقيت کودکان، معيارهاي (1 دسترسي، (2 مقياس، (3 جذابيت، (4 شايستگي و پاسخگويي، (5 آسايش و ايمني و (6 مشارکت پذيري ارايه شده است. از بين معيارهاي پيش گفته، مشارکت کودکان در فرايند طراحي فضاهاي همسايگي، بوستان هاي کودک و فضاهاي بازي به عنوان يکي از راهکارهاي فعال و پوياي طراحي پيشنهاد شده و استنتاج مي شود که مشارکت مستقيم کودکان در خلق فضاي آنان، علاوه بر ايجاد تمايل بيشتر به حضور و تعامل در محيط، امکان رشد جسمي، ذهني، اجتماعي، استعدادها و خلاقيت هاي محيطي آنان را نيز فراهم مي سازد.

كليد واژه: فضاهاي باز، محلات مسکوني، کودک، رشد، انسان سنجي، سلامت، خلاقيت

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]