در عملیات چاه*كنی تا عمق 5 متر، وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه، حداقل وجود 3 نفر برای ادامه عملیات الزامیست، با شروع حفر انباری چاه یك نفر كمك كلنگ*دار به افراد گروه اضافه می*شود. برای حفاظت كارگران از خطر ریزش اطراف چاه، باید در محل ایستادن كارگران تخته یا الوارهای زیرپایی با مقاومت و پهنای كافی گذاشته شود. برای جلوگیری از سقوط خاك و سنگ به داخل چاه، دور دهانه باید آستانه*ای به عرض حداقل 15 سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه گردد.
مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه*كنی، باید طناب نجات را به كمك كمربند ایمنی مخصوص به خود بسته باشد.
در مواردی كه نوع مصالح استخراج شده از حفاری چاه به صورتی است كه كلاه و سپر حفاظتی تكافو نمی*كند، باید در فواصل مناسب از دیواره میله چاه پناهگاههایی تعبیه شود كه در صورت لزوم مقنی در این محلها مستقر شود.
خاك حاصل از كندن چاه، نباید به فاصله كمتر از 2 متر از كناره*های چاه ریخته شود به نحوی كه احتمال ریزش آن به داخل چاه وجود نداشته باشد.
در صورتی كه احتمال كمبود اكسیژن در اعماق چاه وجود داشته باشد، باید نسبت به تعبیه وسایل مناسب برای هوادهی به داخل چاه اقدام شود، این وسایل باید به تجهیزات ایمنی لازم برای جلوگیری از خطر برق*گرفتگی مجهز شده باشند.
وجود علائم قراردادی بین مقنی و فردی كه در بالای چاه مستقر است، ضروری بوده و باید فرد مستقر در بالای چاه همواره از وضعیت مقنی آگاه باشد.
كلیه كارگرانی كه در نزدیك چاه به كار مشغول هستند، باید به كمربند ایمنی و طناب مجهز باشند. سر طناب باید به محل مناسبی محكم شده باشد تا از سقوط احتمالی آنها به داخل چاه جلوگیری شود. با پیشرفت كار چاه*كنی بخصوص در موقع بارندگی، باید دیواره*های چاه به وسیله مقنی مورد بازدید قرار گرفته و از ریزشی نبودن دیواره چاه اطمینان حاصل شود، چنانچه رطوبت بیش از حد مشاهده گردد، باید بررسیهای لازم انجام گیرد و در صورت لزوم عملیات متوقف شود، سپس پیش*بینیهای لازم طوری صورت پذیرد كه برای مقنی و كارگران خطری وجود نداشته باشد.
در تأمین روشنایی داخل چاههایی كه وجود گازهای قابل اشتعال در آنها محتمل باشد، باید از چراغهای قوه*ای با حداكثر ولتاژ 12 ولت استفاده شود.
هنگام حفاری چاه در عمق بیش از 2 متر، باید وسیله*ای به عنوان سپر در پایین چاه مورد استفاده قرار گیرد كه هنگام سقوط احتمالی اشیا مانع برخورد آن با مقنی باشد.
بعد از خاتمه كار روزانه علاوه بر پیش*بینیهای احتیاطی لازم برای جلوگیری از سقوط افراد و حیوانات به داخل چاه، دهانه چاه باید به نحوی مطمئن با صفحات مقاوم و مناسب پوشیده شود.
رعایت مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی مصوب شورای عالی حفاظت فنی الزامی است.