هنر عمومي و تلفيق آن با فضاي شهري

* دانشگاه علم و صنعت ايراندر سال هاي اخير برنامه ريزان و طراحان شهري در سراسر جهان به هنر عمومي - هنري که در قلمرو عمومي وجود دارد - به عنوان فرصتي در جهت ايجاد محيط هايي پر جنب و جوش و با معنا در شهرهاي کوچک و بزرگ مي نگرند. اگر چه هنر عمومي، به عنوان هر تلفيق شده با فضاي عمومي شهرها که در پارک هاي شهري، خيابان ها، ساختمان هاي عمومي، مجموعه هاي مسکوني و هر فضايي که مردم در آنها کار کرده، زندگي مي کنند و اوقات فراغت خود را مي گذرانند اتفاق مي افتد، مفهومي جديد نيست، اما برنامه ريزان و طراحان شهري و کساني که براي شهر به سياستگذاري مي پردازند، بايد آن را به مثابه يک عامل قدرتمند و تاثيرگذار در شهر که مي تواند ارتقا بستر فيزيکي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهرها و فضاهاي عمومي را باعث شود، در نظر گيرند. هنر عمومي به دنبال گشودن زواياي جديدي است که مي توان از آن زوايا، ساختار اجتماعي هنر را مشاهده کرد. به علاوه، هنر عمومي متکي بر نوعي اثر متقابل با عموم بر مبناي بعضي انگاره هاي مشترک مي باشد. در اين نوشتار سعي بر آن شده تا به شفاف سازي تعاريف، تبيين مرزها و تاثيرات هنر عمومي بر فضاي عمومي و شهري پرداخته شود.

كليد واژه: هنر عمومي، فضاي عمومي، فضاي شهري

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]