يك مدل تلفيقي جامع براي محاسبه و مديريت نشت در شبكه هاي توزيع آب شهري

اسدياني يكتا اميرحسين,تابش مسعود*

* دانشکده مهندسي عمران، قطب علمي مهندسي و مديريت زيرساخت ها، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهراننشت در شبكه هاي توزيع آب شهري، عامل اتلاف آب و خسار ت هاي اقتصادي زيادي است. در اين مقاله با استفاده از قابليت هاي مدل تحليل هيدروليكي Epanet2.10، روش جديدي در محاسبه ميزان نشت گره ها و لوله ها در شبكه هاي توزيع آب شهري ارايه شده است. در اين روش با اندازه گيري جريان حداقل شبانه در يك منطقه، نشت كلي شبكه بر اساس استانداردهاي انجمن بين المللي آب(IWA) مشخص مي شود. سپس با تقسيم مصرف هر گره به دو بخش مصارف غيروابسته و وابسته به فشار (نشت) و شبيه سازي هيدروليكي شبكه به وسيله مدل تحليل هيدروليكي Epanet 2.10، مقدار نشت كل شبكه با توجه به ميزان فشار گرهي، در هر گره توزيع و سپس نشت مربوط به هر لوله محاسبه مي شود. آنگاه با استفاده از نرم افزار تهيه شده به بررسي اثرات مديريت نشت در شبكه پرداخته شده و در نهايت شاخص هاي نشت تعيين مي شود. در ادامه با استفاده از نتايج به دست آمده در يكي از پايلوت هاي آب به حساب نيامده كشور (واقع در استان ايلام)، قابليت هاي مدل ارايه شده ارزيابي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد با تركيب نرم افزار تهيه شده و مدل هاي تحليل هيدروليكي مي توان به درستي نسبت به شبيه سازي سيستم و برآورد دقيق پارامترهاي هيدروليكي شبكه اقدام و ميزان نشت در هر گره و لوله را به طور واقعي مدل سازي و كاليبره كرد. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه استفاده از شاخص هاي عملكرد نقش بسيار مهمي در زمينه مديريت نشت و تعيين اولويت هاي مبارزه با تلفات آب و مولفه هاي آن داشته و مي تواند باعث جهت دهي مناسب در صرف هزينه محدود شركت هاي آب و فاضلاب در اين امر شود. از طرفي اين شاخص ها ميزان موفقيت اقدامات كنترل نشت را در شبكه مورد بررسي مشخص مي كنند كه شاخص نشت زير ساخت (ILI) كه بيشترين ميزان فاكتور هاي موثر بر نشت را در خود جاي داده است به عنوان كامل ترين و دقيق ترين شاخص عملكرد نشت در اولويت قرار دارد.

كليد واژه: آب به حساب نيامده، نشت، مدل تحليل هيدروليکي، شاخص عمل کرد نشت، مديريت نشت، تعديل فشار

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]