پاسخ ديناميكي تونل هاي دايره اي بدون پوشش تحت تاثير انفجار داخلي

رحيميان محمد*,اميدوار بابك,كيومرثي بنيامين,صناعي ها عليرضا

* دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانامروزه سازه هاي زيرزميني با توجه به شرايط گسترش و توسعه شهرها، به طور فزاينده اي ساخته شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرند. در اين شرايط قرار گرفتن دو تونل در كنار يكديگر نه تنها دور از ذهن نيست، بلكه به وفور مشاهده مي شود. در اين مقاله ابتدا در باره روش المان مرزي در دامنه زماني توضيح داده شده است و سپس به بررسي پارامتري پاسخ ديناميكي تونل هاي بدون پوشش دايره اي تحت تاثير انفجار داخلي در دو حالت، تغيير پارامتر عمق يك تونل تحت تاثير انفجار و تغيير پارامتر فاصله افقي دو تونل كم عمق تحت تاثير انفجار پرداخته شده است. پاسخ هاي مورد بررسي، نتايج مربوط به تغيير مكان شعاعي گره ها و تنش هاي محيطي هستند. پاسخ هاي بدون بعد به دست آمده، اهميت تاثير پارامترهاي هندسي بر تونل بدون پوشش تحت تاثير انفجار داخلي را به تصوير مي كشد و راهنمايي مناسب براي طراحي مكاني تونل هاي كم عمق تحت تاثير انفجار داخلي به دست مي دهد.

كليد واژه: روش المان مرزي، تونل هاي بدون پوشش دايره اي، انفجار داخلي، تونل کم عمق[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]