 کاربری: مسکونی
 نوع اسکلت سازه : بتنی - بتن آرمه
 تعداد طبقات : 2 طبقه
 فابل حاوی محاسبات : pdf
 فابل حاوی نقشه ها : Auto Cad


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]