پل هاى دهانه طویل مستحكم شده با كابل
در آغاز هزاره سوم میلادى 17 پل در جهان وجود داشته است كه دهانه آنها بیش از هزار متر مىشود. این پل ها یا در حال بهره بردارى هستند و یا ساختمان آنها به ما پایان نرسیده است .این پلها همه از نوع پل های معلق هستند و تعداد آنها در كشورهای مختلف به ترتیب زیر است.
در آمریكا و ژاپن چهار پل ، در انگلستان ، تركیه و چین هر یك دو پل و در پرتغال , دانمارك و سوثد هر یك ، یك پل وجود دارد.
از بین پلهاى معلق , پل هاى زیر حائز اهمیت هستند :
اول , پل عظیم آكاشى -كاى كیو در ژاپن كه دهانه اصلى آن 1991 متر است و در ماه آوریل ساله 1996 آماده بهره بردارى شده است . این پل در نزدیكى كوبه در راه كوبه - ناروتو بین جزایر هونشو و شىكوكو قرار دارد.
دوم , پل بزرگ كمرى شرقى در دانمارك كه دهانه اصلی آن 1624 متر و در ماه ژوثن 1998 اماده استفاده شده است .
در بین پل هاى معلقى كه در مسیر شاهراه ها و راه اهن قرار دارند ، پل هاى زیر حایز اهمیت هستند :
اول ، پل تسینك ما در هنگ كنگ كه دهانه اصلی آن 1377 متر و در سال 1997 بهره بردارى از آن آغاز شده است .
دوم ، پل مینامى - بیزان ستو در ژاپن كه در راه كوجى ما – ساكاید ، بین جزایر هونشو و شی كوكو قرار دارد . . این پل در حدود صد كیلومترى غرب كوبه واقع شده است و دهانه اصلى آن 1100 متر است و در سال 1998 بهره برداری از آن شروع شده است .

پل هاى كابلى
دهانه پلهای كابلى امرزه به هزار متر هم رسیده است . در حال حاضر در جهان 13 پل كابلی وجود دارد كه ساختمان آنها به پایان رسیده و یا در شرف اتمام است .
دهانه این پلها بین 1000-500 متر است .
در بین پل هاى كابلی ، پل هاى زیر حایز اهمیت است :
اول تاتارا كه دهانه اصلى آن 890 متر است و در سال 1999 مورد بهره بردارى قرار گرفت . این پل در ژاپن و در 200 كیلومیرى غرب كوبه در راه انوموچی-ایمابارى بین جزایر هونشو و شی كوكو قرار دارد .
دوم , پل پونت د.نرماندى در فرانسه با دهانه اصلى 856 متر قرار دارد و در سال 1995 ساختمان آن به پایان رسیده است .

پل سنگ تراش ها
پل سنگ تراش ها در هنگ كنگ به احتمال قوى یك پل كابلی است كه طول دهانه آن بیش از هزار متر مىشود .
در بین پلهاى كابلى كه در مسیر شاهراه ها و یا راه آهن قرار دارد , پلهاى زیر حایز اهمیت است :
اول پل ارسوند بین دانمارك و سوئد واقع است و دهانه آن 430 متر مىشود كه در سال 2000 آماده بهره بدارى شده است .
دوم , پل كاپ شوى مون در هنگ كنگ واقع است كه دهانه آن 430 متر مىشود و در سال 1997 بهراه برداری از آن آغز شد است . این پل در نزدیكى پل سینگ ما قرار دارد .
در بین پل هاى كابلى یك ستونى ، مقام اول به پل سوگورت در روسیه تعلق میگیردكه دهانه آن 408 متر است و بهره بردارى از آن سال 2000 آغاز شده است . مقام دوم را نیز پل كارنالى در نپال با دهانه اى به طول 325 متر به خود اختصاص مىدهدكه از سال 1992 مورد استفاده قرار گرفته است .
پروژه پل اولیاناوسك كه قرار بود یك ستونى و با دهانه اى به طول 407 متر ساخته شود با پل شاه تیری با چهار دهانه هر كدام به طول 203.5 متر تعویض شود .