ایران جزو کشورهای زلزله خیز دنیا محسوب می*شود اما با این پدیده*ی طبیعی آنطور که شایسته است برخورد نشده. در کشورهای پیشرفته برای مقابله با زمین لرزه به زیرساخت*ها و مقوله*ی ساخت و ساز شهری و مهندسی اهمیت بسیاری داده می*شود.

به جرأت می*توان گفت، یکی از مهمترین ابزارهای کشورهای توسعه یافته*** برای جبران و کاهش خسارت*های ناشی از زمین لرزه ، بیمه زلزله است. در چنین کشورها***یی بیمه زلزله، نه*تنها برای جبران خسارت*های ناشی از زمین***لرزه کاربرد دارد، بلکه به منظور تشویق مردم در جهت ساخت و ساز صحیح و ایمن استفاده می***شود.