چالش هاي رودرروي شهرسازي در ايران در آستانه قرن 21

* گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، قزوين

شهرها از دوران باستان نشانه قدرت و توان سياسي، مديريتي، اقتصادي،* اجتماعي، فرهنگي،* علمي، تكنولوژيكي و قدرت خلاقيت جوامع مختلف، بوده اند. بدين ترتيب مشخص است كه هر جامعه انساني، براي دست يابي به تمدن، به عنوان بالاترين و والاترين سطح فرهنگ بشري، و ساختن و نگهداري شهرها، مي بايد، ابتدا، مسايل و معضلات متعدد و گسترده اي را حل كرده و پشت سر گذاشته باشد. بديهي است كه دستيابي و ميزان رشد تمدن در بين جوامع مختلف بستگي مستقيم به ميزان موفقيت آنها در حل مسايل فوق و توجه به موضوع هايي داشته است كه ديگر جوامع از توجه و حل آنها عاجز بوده اند. به همين علت است كه،* تمدن هاي باستاني و كهن، قدر و ارزشي كم نظير مي يابند و باز به همين علت است كه امروزه مي توان تفاوت هاي بسيار زيادي را بين شهرها، در جوامع توسعه يافته، در حال توسعه، و عقب مانده، مشاهده كرد. اين اختلافي است كه، در حال حاضر، بين شهر در ايران، در مقايسه با گذشته شكوهمند و افتخارآفرين خودش، و همين طور تمدن و شهرنشيني در جهان توسعه يافته معاصر، به چشم مي خورد. اين مقاله در پي پرداختن به اين موضوع، و بررسي برخي از جوانب مختلف و كليدي آن، چالش ها و موانع رودررو و راهبردهاي احتمالي براي برون رفت از شرايط موجود است.

كليد واژه: شهر، شهرسازي، تمدن، محيط، معنا، نظريه، دانش، مديريت، ارتباط


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]