کاربرد سرعت متوسط عمقي در تخمين ضريب پخش طولي آلودگي در رودخانه ها

گيوه چي محمد*,فغفورمغربي محمود,ابريشمي جليل

* گروه مهندسي عمران، دانشگاه سيستان و بلوچستانتعيين پروفيل بستر رودخانه و توزيع سرعت متوسط عمقي به عنوان اطلاعات پايه در استفاده از معادلات تجربي و تحليلي براي تخمين ضريب پخش طولي آلودگي، همواره مورد توجه محققان بوده است. با استفاده از مدل ساده ارايه شده توسط مغربي که توانايي تخمين خطوط هم سرعت بي بعد در مقطع عرضي رودخانه ها و کانال ها را داراست، مي توان به تخمين توزيع سرعت متوسط عمقي مبادرت ورزيد. اطلاعات مورد نياز در اين مدل شامل پروفيل بستر، توزيع تنش برشي و زبري بستر است. با مقايسه اطلاعات ميداني سرعت متوسط عمقي و ضريب پخش طولي آلودگي با سرعت متوسط عمقي تخمين زده شده با استفاده از روش مغربي و ضريب پخش طولي آلودگي که با استفاده از آن برآورد شد، نتيجه گرديد که اين روش از دقت مناسبي در تخمين سرعت متوسط عمقي برخوردار است.

كليد واژه: ضريب پخش طولي، کانال باز، سرعت متوسط عمقي، مديريت آلودگي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]