سلام کسی نسخه کتاب الکترونیکی سازه های بتن آرمه طاحونی رو نداره ؟
یا یه فایل آموزشی کامل و خوب در مورد سرفصل های درس سازه های بتن آرمه 2 ......
سرفصل ها عبارتند از :
ستون های کوتاه
ستون های لاغر
دال ها
با تشکر از همه