10 نکته ايمني در عملیات ساختمان سازی :1⃣ کارگران کارگاه*های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند و بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود.

2⃣ تمامی معابر، پلکان*ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه*ها و نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش*های موقت و مناسب حفاظت شوند .

3⃣ از کار کردن کارگران روی بام ساختمان*ها در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از یخ باشد ، جلوگیری به عمل آید .

4⃣ در هنگام کار روی بام*های شیبدار و یا بام*های پوشیده از صفحات شکننده مانند صفحات موجدار نور گیر و ورق*های فشرده سیمانی (ایرانیت) باید از نردبان*ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل ۲۵سانتیمتر استفاده شود. این نردبان*ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد.


5⃣ در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کار پیش بینی شود .

6⃣ کارگرانی که روی بام*های شیبدار با شیب بیش از ۲۰ درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.

7⃣ معابری که برای عبور فرغون یا چرخ*های دستی ساخته می*شود باید دارای سطوح صاف باشد و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض در نظر گرفته شود .

8⃣ قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود.

9⃣ هنگام برداشتن قالب بتن باید احتیاط*های لازم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.

🔟 دستگاه*های بتن ساز باید دارای ضامن باشند تا هنگام تمیز کردن*، دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری شود.