آموزش ETABS

Watch & Learn Etabs

توضیح:

نقل قول:
فیلمها کاملا اوریجینال و کم حجم هستند و بسیاری از مسایل پیشترفته کار با این برنامه ها را پوشش می دهند

Introductory Tutorial (27 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Drawing/Drafting Controls (9 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Staggered Trusses (13 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Modeling Shear Walls with Openings (4 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Designing Shear Walls with Openings (6 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Shear Wall Design Options (6 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Wall Meshing (6 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Steel Frame Optimization for Displacement (4 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Linear Ramps (4 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Radial Ramps (2 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Concrete Frame Design (7 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Composite Floor Beams (7 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Foundations – ETABS to SAFE (6 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Modeling with Section Designer (11 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Nonlinear Sequential Construction (4 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Panel Zone Deformations (6 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Auto Edge Constraints (8 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Sections Cuts (2 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


CIS/2 Step File Export (9 min)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]