اثراسپاترينگ و دما برترکيب سطح شبه بلور Al-Pd-Mn به روش LEIS

سموات فريدون*,عظيمي شيما*

* گروه فيزيك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همداندر اين مقاله اثر اسپاترينگ روي ترکيب سطح شبه بلور Al-Pd-Mn با استفاده از يونهاي هليوم ”He+“ با انرژي 2KeV مورد مطالعه قرار گرفته است. معلوم شده است که تحت بمباران غلظت Al در سطح، تا رسيدن به يک حالت پايا به آهستگي کاهش مي يابد و غلظت هاي Mn و Pd افزايش مي يابند. سپس سطح غني شده از Mn حرارت داده شده و مشخص شده که در درجه حرارت هاي بالاتر از 575K هيچ Mn روي سطح وجود ندارد. درپايان، تغييرات نسبت غلظت سطحي با درجه حرارت اندازه گيري شده است.


كليد واژه: شبه بلور، اسپاترينگ، Al-Pd-Mn، تکنيک LEIS[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]