بررسي سازهاي زهي و نقش برجسته هاي مربوطه در تمدن كهن سومر

* پرديس هنرهاي زيبا،* دانشگاه تهران

هدف از نگارش تحقيق حاضر، گردآوري مجموعه اي منظم به منظور بررسي، معرفي و به تصوير كشيدن اولين افق هاي هنر ديرين موسيقي است كه در تمدن كهن سومر ظهور نموده و خاستگاه و بنيادي براي موسيقي تمدن هاي پس از خود گشته است. هر چند كه علم باستان شناسي با همه سماجت و پيگيري خويش توانسته است رموز در خاك خفته اين هنر را به واسطه كشف و بازسازي سازهاي متلاشي شده، لوح ها، كتيبه ها، ظروف و گلدان هاي منقوش با اشكال سازها و نوازندگان در حال نواختن، تا حدودي عريان نمايد اما به هر حال، قضاوت كلي و قاطع در مورد رمزگشايي از اين هنر ميسر نمي باشد زيرا با وجود آگاهي نسبي از سازها، نحوه اجرا،* چگونگي به كارگيري آلات موسيقي و ذهنيت آن مردمان درباره اين هنر، هنوز اطلاعات ما در مورد موسيقي اين دوران ناچيز مي نمايد و تنها مي توان خط سيري كلي از موسيقي و سازهاي آن دوران ترسيم نمود. به هر تقدير، در اين نوشتار سعي شده است تا پس از معرفي اجمالي تمدن كهن سومر و قدمت تاريخي آن به جايگاه هنر موسيقي در ميان مردمان آن قوم پرداخته شود. در ادامه، به علت اهميت فراوان سازهاي زهي و با تاكيد بر نوع تفكر و خلاقيت و حركت آگاهانه اي كه باعث پيدايي آن شده است در اين مجال كوشش شده است تا از طريق نقش برجسته ها، لوح ها و كتيبه هاي مربوطه به شيوه اي علمي و نگاهي دقيق و موشكافانه به روشنگري بيشتري در باب انواع سازهاي زهي آن عصر دست يازيد.

كليد واژه: سومر، موسيقي، سازهاي زهي، هارپ، هارپ كماني، هارپ ايستاده، لير

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]