بررسي آزمايشگاهي تاثير pH، دما و پراکسيد هيدروژن بر حذف بنزين از آب توسط کربن فعال دانه اي

هاشمي نژاد هستي*,كريمي جشني ايوب,طالب بيدختي ناصر,منجمي پرويز

* دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهانامروزه آلودگي آب با مواد نفتي يکي از مشکلات زيست محيطي جدي در ايران است. نشت بنزين از مخازن ذخيره قديمي، مخازن پمپ بنزين ها و به خصوص پالايشگاهها يکي از دلايل مهم اين آلودگي به شمار مي رود. در اين تحقيق، جذب ترکيبات نفتي (بنزين) توسط کربن فعال دانه اي به عنوان يک جاذب موثر با روش جذب ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي ها نشان داد که ظرفيت جذب کربن فعال تابع پارامترهايي مانند pH، دما و غلظت پراکسيد هيدروژن مي باشد و بيشينه ظرفيت تعادل کربن فعال براي حذف ترکيبات بنزين در pH برابر 8 بوده و ميزان جذب ترکيبات نفتي توسط کربن فعال با افزايش دما (کاهش نيروي واندروالس بين جاذب و آلاينده) و غلظت پراکسيد هيدروژن در سيستم (کاهش غلظت اوليه مواد آلاينده به دليل اکسيداسيون) کاهش مي يابد. به اين ترتيب مقدار بيشينه جذب مواد نفتي در pH برابر 8 و دماي 10 درجه سلسيوس به مقدار 129.05mg COD/g GAC تعيين گرديد. داده هاي آزمايشگاهي به دست آمده در اين مطالعه با دو مدل فروندليچ و لانگمير برازش داده شدند و ضريب تعيين به دست آمده حکايت از مناسب بودن مدل فروندليچ دارد. همچنين با تحليل رگرسيون مدلي با ضريب تعيين 0.981، براي توصيف بهتر تغييرات ميزان جذب در حالت تعادل با در نظر گرفتن تاثيرات pH، دما و پراکسيد هيدروژن، ارايه گرديد. به طور کلي مدل پيشنهادي داراي ضريب تعيين بالاتري نسبت به مدل فروندليچ مي باشد.

كليد واژه: کربن فعال دانه اي، جذب سطحي، بنزين، آب آلوده، ايزوترم، پراکسيد هيدروژن

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]