تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي

فهيمي فر احمد*,رنجبرنيا مسعود

* دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ايراندر اين مطالعه، بر اساس مفاهيم اندركنش سنگ- سيستم نگهداري و با فرض مدل رفتاري نرم شوندگي كرنش براي توده سنگ تحت معيار مقاومتي هوك- براون، مدل هاي تحليلي جديدي بر مبناي روش کنترل همگرايي براي تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي غيرفعال (غيركششي) و فعال (پيش تنيده) با توده سنگ ارايه مي شود. با استفاده از اين مدل ها، منحني پاسخ زمين براي توده سنگ مسلح همسان و همگن اطراف تونل دايروي كه تحت تنش هيدروستاتيك قرار دارد، رسم شده تا تاثير و كارآيي هر يك از اين سيستم ها در پايدار سازي و كنترل همگرايي تونل مشخص شود. مدل تحليلي فوق: تاثير تغيير فاصله بندي بولت ها از هم، افزايش سطح مقطع سنگ دوز و ميزان پيش تنيده کردن آن را در نحوه عملكرد سنگ دوزها و در رسم منحني پاسخ زمين در نظر مي گيرد. در انتها، به كمك مدل تحليلي فوق، مثالهايي حل شده و بررسي صحت و سقم نتايج با نرم افزار FLAC انجام مي گيرد.

كليد واژه: سنگ دوزهاي تزريقي، منحني پاسخ زمين، تونل، کنترل همگرايي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]