جزئیات ثبت نام در آزمون دکتری و شرط شرکت دارندگان مدرک معادل

[JUSTIFY]سازمان* سنجش* آموزش* کشور شرايط و ضوابط داوطلبان برای ثبت نام در آزمون* ورودی دوره* دکتری نيمه*متمرکز (Ph.D) سال 91 را اعلام کرد و پذيرفته شدگان آزمون سال 90 نمی توانند در اين دوره ثبت نام کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش هدف از آزمون دکتري (Ph.D) سال 91 به صورت نيمه*متمرکز اجراي عدالت آموزشي و فرصت برابر براي متقاضيان ورود به دوره دکتري است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]اهداف برگزاري آزمون دکتري از سوي سازمان سنجش[/JUSTIFY][JUSTIFY]سنجش علمي داوطلبان ورود به دوره دکتري براساس دروس اختصاصي مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد، ايجاد وحدت رويه و هماهنگي دانشگاه با سياست*هاي وزارت علوم در پذيرش دانشجو و کمک به دانشگاه براي پذيرش دانشجويان مستعد در دوره دکتري از ديگر اهداف برگزاري آزمون است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]همچنين کاهش هزينه اجراي آزمون*هاي موازي و جلوگيري از اتلاف منابع، کمک به موسسات و وزارتخانه ها جهت ارزشيابي متقاصييان استخدام آنها و جلوگيري از شرکت متعدد داوطلب در آزمون*هاي مختلف از جمله اهداف آزمون دکتري است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]پذيرش دانشجو رشته*هاي گروه علوم پزشکي منحصراً براي دانشگاه تربيت مدرس صورت مي گيرد و پذيرفته*شدگان فقط در آن دانشگاه ادامه تحصيل خواهند داد. هر داوطلب* بر اساس* ميزان* علاقه*مندي* خود به* رشته* يا رشته*هاي* تحصيلي* دانشگاه*ها و مؤسسات* آموزش* عالي، مي*تواند حداکثر در يک کدرشته* امتحاني از يک گروه آزمايشي* ثبت*نام* و در آزمون مربوط شرکت کند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]شرايط عمومي* داوطلبان:[/JUSTIFY][JUSTIFY]الف) اعتقاد به* اسلام* يا يکي* از اديان* تصريح* شده* در قانون* اساسي* جمهوري* اسلامي* ايران*.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ب) ملتزم* بودن* به* احکام* عملي* اسلام* (انجام* دادن* واجبات* و پرهيز کردن* از محرمات*). ملاک،* وضع* کنوني* داوطلب* در هنگام* ثبت*نام* است*. اقليت*هاي* ديني* (اديان* رسمي*) مندرج* در قانون* اساسي* از اين* شرط مستثني* هستند (به* شرط عدم* تجاهر به* نقض* احکام* اسلام*).[/JUSTIFY][JUSTIFY]ج) عدم* احراز عناد (نه* اعتراض*) نسبت* به* نظام* جمهوري* اسلامي* ايران*. در صورتي* که* داوطلب* سابقاً با نظام* جمهوري* اسلامي* عناد داشته*، بايد تغيير نظر او احراز شود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]د) نداشتن* سابقه* عضويت* در ساواک* و فراماسونري* و اعقاب* آن براساس استعلام*هاي انجام شده.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ه**) عدم* احراز فساد اخلاقي*.[/JUSTIFY][JUSTIFY]و) عدم* اشتهار به* ارتکاب* اعمال* خلاف* شئون* شغلي* و تحصيلي* در طول* تحصيل* يا زمان* اشتغال* (در صورت* اشتغال* فعلي*).[/JUSTIFY][JUSTIFY]ژ) برخورداري* از توانايي* جسمي* به* تناسب* رشته* انتخابي* و عدم* اعتياد به* مواد مخدر.[/JUSTIFY][JUSTIFY]شرايط اختصاصي داوطلبان :[/JUSTIFY][JUSTIFY]الف) داشتن* کارشناسي* ارشد (فوق* ليسانس)* يا دکتري* حرفه*اي* يا اشتغال* به* تحصيل* در سال* آخر مقطع* کارشناسي* ارشد يا دکتري حرفه*اي که* مدرک* مذکور مورد تأييد شوراي *عالي *انقلاب* فرهنگي* يا وزارت* علوم*، تحقيقات* و فناوري* و يا وزارت* بهداشت*، درمان* و آموزش* پزشکي* باشد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]فارغ *التحصيلان* و دانشجويان* رشته*هاي* گروه *پزشکي* متقاضي *شرکت* در اين *آزمون*، قبل* از اقدام* به* ثبت*نام* بايد توجه* داشته* باشند که* از نظر طرح* تعهد خدمت* به* وزارت *بهداشت*، وضعيت* خود را مشخص* و از نظر وزارت* مذکور منعي* براي ثبت*نام* و شرکت* در آزمون* و در صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند و در غير اين* صورت* عواقب* مترتب* بر آن،* به* عهده* شخص* متقاضي* خواهد بود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]موافقت* کتبي* و بدون* قيد و شرط محل کار* براي داوطلبان شاغل[/JUSTIFY][JUSTIFY]ادامه تحصيل در مقطع دکتري بصورت تمام وقت است و داوطلبان* شاغل* در وزارتخانه*ها، سازمان*ها و نهادهاي* دولتي* بايد قبل* از ثبت*نام* موافقت* کتبي* و بدون* قيد و شرط محل کار* خود را مبني* بر ادامه* تحصيل* دريافت* و آن را نزد خود نگه دارند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]لزوم تناسب رشته مقطع کارشناسي ارشد با رشته انتخابي دکتري[/JUSTIFY][JUSTIFY]رشته تحصيلي انتخابي داوطلبان در دوره دکتري بايد متناسب با رشته* مقطع کارشناسي ارشد آنها باشد، به عبارت ديگر داوطلباني که رشته تحصيلي آنها در مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد مغايرت دارد *بايد بر اساس رشته تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد در رشته مورد نظر ثبت نام کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]شرايط شرکت دارندگان مدرک معادل در آزمون دکتري[/JUSTIFY][JUSTIFY]ب) براساس* مصوبات* شوراي* عالي* برنامه*ريزي* به* فارغ*التحصيلان* دانشگاه*ها و مؤسسات* آموزش* عالي* معتبر خارجي* که* به* دليل* کيفيت* (اعتبار دانشگاه* و محتواي* درسي*) به* مدرک* فارغ*التحصيلي* ارزشيابي* شده* آنان* عنوان* معادل* تعلق* گرفته* است*، اجازه شرکت در آزمون مذکور داده نمي*شود. مگر اينکه در آزمون*هاي معادل دوره کارشناسي ارشد که در سالهاي 87، 88 و يا 89 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است پذيرفته شده باشند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ج) دارندگان مدرک معادل کارشناسي ارشد (معادل فوق ليسانس) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري*، وزارت بهداشت*، درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان مديريت و برنامه*ريزي کشور که در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسي ارشد (ساللهاي 87، 88 و يا 89 ) حدنصاب نمره علمي لازم را کسب کرده و پذيرفته شده*اند، مي*توانند در آزمون رشته*هاي تحصيلي دوره دکتري (Ph.D) گروه امتحاني مربوط، ثبت*نام و شرکت کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]اين گروه از داوطلبان در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است کارنامه نتيجه آزمون جامع مدرک معادل کارشناسي ارشد خود را پس از پذيرفته شدن به همراه ساير مدارک لازم به دانشگاه محل قبولي ارائه کنند. همچنين دارندگان مدرک معادل کارشناسي ارشد که دوره تحصيلي آنان با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر شده باشد و مدرک آنان مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد، مي توانند در آزمون دکتري (Ph.D) شرکت و در صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]شرايط دارندگان مدارک تحصيلي حوزه هاي علميه[/JUSTIFY][JUSTIFY]د ) بر اساس* مصوبه* جلسه 368 مورخ *3/11/74 شوراي عالي* انقلاب فرهنگي* در مورد مدارک* تحصيلي* صادر شده* توسط مديريت* يکي از حوزه*هاي* علميه* قم و خراسان، فضلا و طلاب *حوزه*هاي علميه که بر اساس* مدرک* صادر شده* توسط مديريت يکي از حوزه*هاي علميه قم* و خراسان دوره *سطح 3 را گذرانده*اند و يا تا تاريخ 31/6/1391 فارغ*التحصيل* مي*شوند،* منحصراً مي*توانند در يکي* از کدرشته*هاي *امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني ثبت*نام* و در آزمون* آن* شرکت* کنند و در صورت پذيرفته*شدن مشروط به گذراندن دروس پيش*نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. *اين* دسته* از داوطلبان* بايد تصوير مدرک* فراغت* از تحصيل* خود را که* توسط مديريت** حوزه هاي علميه* صادر شده *است* در اختيار داشته باشند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]پذيرفته*شدگان *نهايي دکتري سال 90 حق *ثبت*نام* *در *آزمون 91 *را ندارند[/JUSTIFY][JUSTIFY]ه* ) پذيرفته*شدگان *نهايي *آزمون* دکتري (Ph.D) سال 1390 حتي در صورت انصراف قطعي حق *ثبت*نام* و شرکت *در اين *آزمون *را ندارند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]و ) داوطلباني که فارغ*التحصيل شده*اند، لازم است معدل دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد خود را در رديف*هاي مربوطه تقاضانامه درج کنند. همچنين داوطلباني که حداکثر تا تاريخ 31/6/91 فارغ*التحصيل خواهند شد لازم است علاوه بر درج معدل دوره کارشناسي، ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده در مقطع کارشناسي ارشد را حداکثر تا تاريخ 31/6/1390 در تقاضانامه درج کرده و نسبت به تکميل و تأييد فرم معدل مندرج در دفترچه راهنما از سوي دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي ارشد اقدام کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]شرايط درج معدل دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد در آزمون دکتري 91[/JUSTIFY][JUSTIFY]داوطلب بايد در زمان قبولي نهايي، معدل خود را با مدرک معتبر به دانشگاه*ها و مراکز آموزش* عالي محل قبولي ارائه دهد و لازم است مغايرتي بين معدل اعلام شده به اين سازمان با معدل مدرک ارائه شده به محل قبولي وجود نداشته باشد. در صورت مغايرت معدل، قبولي فرد پذيرفته *شده در هر مرحله از تحصيل که باشد لغو و به درخواست وي ترتيب اثر داده نخواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از داوطلب سلب خواهد شد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]دانشجويان و* فارغ*التحصيلاني که *معدل آنان کمتر از 14 است، حق *ثبت*نام ندارند[/JUSTIFY][JUSTIFY]دانشجويان سال*آخر و* يا فارغ*التحصيلان مقطع* کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي که *معدل آنان کمتر از 14 است حق *ثبت*نام *و شرکت* در اين* آزمون *را ندارند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ز ) پذيرفته*شدگان* با توجه* به* تعهدات* آموزش* رايگان* بايد دو برابر طول* مدت* تحصيل* دوره* دکتري، در موقع* ثبت*نام* تعهد بسپارند تا در صورت نياز محلي* که* وزارت* علوم*، تحقيقات* و فناوري* تعيين* مي*کند به* خدمت* اشتغال* ورزند. پذيرفته*شدگان* شاغل* در وزارتخانه*ها، سازمان*ها و نهادهاي* دولتي* با توجه* به* تعهدات* آموزش* رايگان* بايد برابر طول* مدت* تحصيل* دوره* دکتري (Ph.D)، در موقع* ثبت*نام* به* وزارتخانه*، سازمان* و يا نهاد دولتي* مربوط تعهد خدمت* بسپارند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]وزارت* علوم* به* هيچ يک* از دانشجويان* مقطع* دکتري، بورس* تحصيلي* اعطاء نمي کند[/JUSTIFY][JUSTIFY]ح ) وزارت* علوم*، به* هيچ يک* از دانشجويان* مقطع* دکتري، بورس* تحصيلي* اعطاء نمي کند، در صورت لزوم و بورسيه شدن پذيرفته شدگان نهايي پس از اعلام نتايج نهايي براساس نياز دانشگاه*ها و مراکز آموزش عالي کشور صورت خواهد گرفت.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ي) استفاده از مأموريت آموزشي تابع مقررات مربوطه است و شرکت و پذيرش در آزمون براي متقاضي بمنزله موافقت با مأموريت آموزشي نخواهد بود. چنانچه* هر يک* از فارغ*التحصيلان* پس* از اشتغال* و کسب* درآمد نسبت* به* پرداخت* اقساط وام* خود اقدام* نکرده* باشند، مشمول* تسهيلات* موضوع* اين* بند نخواهند شد و لازم* است* قبل *از ثبت*نام *در مقطع *تحصيلي* جديد با صندوق*هاي *رفاه* دانشجويان* تسويه* حساب* کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري (نيمه*متمرکز) سال 1391 از طريق شبکه اينترنت سازمان سنجش از روز يکشنبه 25 دي ماه 90 آغاز مي شود و در روز يکشنبه 2 بهمن ماه 90 پايان* مي*پذيرد. آزمون در روز جمعه 25 فروردين ماه 91 برگزار مي شود.[/JUSTIFY]