حل المسائل کتاب روسازی راه امیرمحمد طباطبایی

نویسنده: امیرمحمد طباطبایی

انتشارات: مركز نشر دانشگاهی

آنچه كه در این كتاب از نظر خوانندگان خواهد گذشت مطالبی است كه به منظور آشنائی با اصول طرح و محاسبه، اجرا و نگهداری روسازیهای راه، بر اساس جدیدترین اطلاعات موجود در این زمینه*ها و با توجه به شرایط خاص ایران تهیه شده است.این كتاب در 12فصل تنظیم شده است: كه فصل اول آن به كلیات و فصل دوم به بررسی خصوصیات خاك كه از نظر طرح و عملكرد روسازی*ها، دارای اهمیت زیادی است، اختصاص داده شده است. فصل**های سوم تا ششم اختصاص به بحث در مورد خصوصیات و مشخصات فنی انواع مختلف مصالح روسازی داده شده و تأثیر عوامل جوی در طرح و عملكرد روسازی*ها در فصل هفتم آورده شده است. در فصل هشتم بارگذاری روسازی*ها و نحوة توزیع تنشها و تغییر شكلهای نسبی در آنها مورد بحث قرار گرفته و در فصل نهم چند روش مختلف و متداول تعیین ضخامت لایه*ها و طرح روسازیهای آسفالتی و شنی آورده شده است. در انتخاب این روشها سعی شده كه هم روشهائی كه اساس كاملاً تجربی دارند و هم روشهائی كه بر مبنای نظری- تجربی استوار هستند مورد بحث قرار گیرد تا خوانندگان با فلسفه*های مختلف طرح آشنا شوند. علل خرابی روسازی*ها و روشهای مرمت و تقویت و بهسازی آنها در فصل**های دهم و یازدهم آورده شده است. و در نهایت ملاحظات اقتصادی در طرح روسازی*ها در فصل دوازدهم مورد بحث قرار گرفته است.


حل تمرین های اخر فصل کتاب روسازی راه به صورت کامل


فصل دوم خاک بستر :حل تمامی مسائل جز 2-6 و2-12


فصل سوم زیر اساس اساس و رویه شنی : حل تمامی مسائل


فصل چهارم تثبیت خاک و مصالح شنی : حل تمامی مسائل


فصل پنجم قیر : حل تمامی مسائل جز 5-7و 5-8و 5-10


فصل ششم اسفالت : حل تمامی مسائل جز 6-1و6-3(دست نویس)


فصل هفتم تاثیر عوامل جوی حل تمامی مسائل جز3-7,4-7(دست نویس)


فصل هشتم بارگذاری حل تمامی مسائل(دست نویس)


فصل نهم روش طرح حل تمامی مسائل(دست نویس).

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]