حوزه های آبخیز ایران به همراه کد حوزه ها به نقل از سایت تخصصی مهندسی آب و خاک soil-water
زاب كوچك ازحدحوزه آبریز دریاچه ارومیه تا حدشمالی حوزه آبریز سیروان 211
زاینده رود از پل مارنان تا خروجی دشت لنجانات(سد نكوآباد) 4215
زاینده رود از چم كهریز تا محل سد زاینده رود 4217
زاینده رود از چم كهریز تا محل سد زاینده رود 4217
زاینده رود از سد نكوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم كهریز) 4216
زاینده رود از سد نكوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم كهریز) 4216
زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ 4219
زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ 4219
زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نكوآباد به استثناء حوزه آبریز رودخانه های دشت كرون و مهیار شمالی 42151
زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نكوآباد به استثناء حوزه آبریز رودخانه های دشت كرون و مهیار شمالی 42151
زاینده رود از محل سد آبشار تا ورود به دشت اصفهان(پل مارنان) 4214
زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه) 4211
زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه) 4211
زایندهرود از محل روستاهای سیان واژیه تا محل سد آبشار 4213
زرینه رود 3032
زرینه رود از مصب تا محل سد انحرافی نوروزلو 30321
زرینه رود در بالا دست سد زرینه رود 30323
زرینه رودازبالادست رودخانه آجرلوتامحل روستای قزكربی(ایستگاه هیدرومتری) 303223
زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتاپایین دست تلاقی رودخانه آجرلو 303221
زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتاپایین دست تلاقی رودخانه آجرلو 303221
زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتامحل سدذخیره ای زرینه(شهیدكاظمی) 30322
زرینه رودازمحل سدزرینه رودتامحل سقزچای وجیغاتوچای(خرخره چای) 303232
زرینه رودبین روستای قزكربی وسد ذخیره ای زرینه رود 303224
زنجان رود 1323
زنجان رود 1323
زنوزچای 11434
زولاچای 3011
زولاچای از محل تلاقی دیرعلی چای تا پایین دست تلاقی رودخانه سرهان (ایستگاه چهریق علیا) 30113
زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو ) 30111
زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو ) 30111
زولاچای در بالادست ایستگاه چهریق علیا 30114
زیلبرچای از تلاقی با قطورچای تا پایین دست تلاقی زنوزچای 11432
زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای 11433
زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای 11433
ساروق چای تا محل ورود به دریاچه سد 303231
سراب قره چای (رودخانه شرا) از سرچشمه تا روستای عمرآباد 41224
سرآب حوزه آبریزرودخانه دهك و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران) 46772
سرآب حوزه آبریزرودخانه دهك و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران) 46772
سرآب رودخانه شام كن دربالادست روستای سنكرد(خروجی دشت قلعه میدان) 4764252
سرآب رودخانه شام كن دربالادست روستای سنكرد(خروجی دشت قلعه میدان) 4764252
سرچشمه حوزه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو) 466322
سرچشمه حوزه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو) 466322
سرداب رود 1428
سرداب رود از مصب تا ورود به دشت (زوات) 14281
سرداب رود بین ایستگاه والت تا محل آبادی رودبارك (ورود به دشت) 14283
سرداب رود در بالادست آبادی رودبارك 14284
سرداب رود زوات تا خروجی كلاردشت (ایستگاه والت) 14282
سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذكر) 4764262
سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذكر) 4764262
سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند 4764522
سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند
سفیدرود از محل سد تاریك تا سد سفیدرود به استثناء حوزه های آبریز رودخانه های تاریك و توتكابن 13131
سفیدرود از محل سد تاریك تا محل سد سفیدرود 1313
سفیدرود از محل سد سنگر تا محل سد تاریك 1312
سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوزه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت 13111
سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوزه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت 13111
سفیدرود بزرگ 13
سفیدرود بین سدهای سنگر و تاریك به استثناء حوزه های آبریز رودخانه های ذیلكی و فیره رود 13121
سقزچای 303234
سنیخ چای 30532
سوجاس رود ( رودخانه خونین ) 13253
سوجاس رود ( رودخانه خونین ) 13253
سیاه رود تا تلاقی با رودخانه دماوند (رودخانه های آه و ایرا) 415332
سیاهكل رود ( خشكه رود ) 14162
سیروان از حد حوزه آبریز قزلچه سو تا حد حوزه آبریز هواسان رود 212
سیمینه رود 3031
سیمینه رود از جهان آباد تا كوشك آباد (كبودرآهنگ ) 412232
سیمینه رود از جهان آباد تا كوشك آباد (كبودرآهنگ ) 412232
سیمینه رود از سرچشمه تا تلاقی با رودخانه قره چای 41223
سیمینه رود از كوشك آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای 412233
سیمینه رود از كوشك آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای 412233
سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو 30312
سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو 30312
سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد) 30311
سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد) 30311
سیمینه رود در بالادست تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو 30313
سیمینه رود وزرینه رود تا حوزه آبریز صوفی چای 303
سیمینه رود(قره چای)ازبالادست تلاقی قوری چای تا تلاقی دورودخانه آبشینه و سرخ آباد 412235
سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان) 412231
سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان) 412231
شاخه رامون 45131
شاخه رامون 45131
شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار) 24235
شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار) 24235
شرق گیلان از شم رود تا صفارود 141
شفارود 1219
شلمان رود ( مجموع شلمان رود و رودخانه املش ) 1413
شهرچای 3015
شهرچای ازمصب تا4كیلومتری پایین دست تلاقی رودخانه كاسه لووبرده سو 30151
شهرچای تا محل تلاقی با رودخانه آیدوغموش 13222
شهرچای در بالادست تلاقی كاسه لو و برده سو 30152
شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر) 26163
شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر) 26163
شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب 47123
شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب 47123
شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوزه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد 47121
شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوزه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد 47121
شیرود 1424
صفارود 1421
صوفی چای (گپی چای ) 3041
صوفی چای از بالادست جوان چای تامحل روستای علویان(سدعلویان) 30412
صوفی چای تا بالا دست تلاقی جوان چای ) 30411
صوفی چای دربالا دست سد علویان 30413
ظالم رود ( زارم رود ) 1532
عرب دریاچه ارومیه ازحوز ه آبریز رودخانه رو تاحدحوزه آبریز گادارجای 301
غرب دریاچه نمك از حد دریاچه نمك تا محل تلاقی قره چای وقمرود (شمال غرب كوه سپررستم)باستثنا، حوزه آبریزرودخانه های كبار،دره باغ وفردو 4121
غرب دریاچه نمك از حد دریاچه نمك تا محل تلاقی قره چای وقمرود (شمال غرب كوه سپررستم)باستثنا، حوزه آبریزرودخانه های كبار،دره باغ وفردو 4121
غرب سهند از صوفی چای تا حد حوزه آبریز آجی چای 304
غرب مازندران از صفارود تا حدشرقی حوزه آبریز رودخانه چالوس 142
فیره رود 13123
قازان چای 1145
قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه كله وعمارت) 412243
قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه كله وعمارت) 412243
قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب 412242
قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب 412242
قره چای از عمرآباد تا محل روستای شیرین آباد 412241
قره قوم 60
قطورچای 1141
قطورچای از بالادست تلاقی آق چای تاچهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی 11431
قطورچای از بالادست تلاقی قازان چای تا پایین دست تلاقی هندوان چای 1146
قطورچای از پایین دست تلاقی هندوان چای تا پایین دست رودخانه چلیك(آبادی قطور) 1147
قطورچای از چهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق ) 1144
قطورچای از چهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق ) 1144
قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تا تلاقی آق چای 1141
قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تاپایین دست تلاقی رودخانه آق چای 1142
قطورچای بین آق چای و چهاركیلومتری بالادست روستای اوغلی به استثنا حوزه زیلبرچای 11432
قطورچای دربالادست آبادی قطور 1148
قلعه جای 13243
قلعه چای 3042
قم رود از بالادست تلاقی با شور تا تلاقی دو رودخانه خمین و گلپایگان به استثنای دربند شور 412343
قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم 41231
قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم 41231
قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور 412341
قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور 412341
قمرود از سد 15خرداد تا محل تلاقی رودخانه های گلپلیگان و خمین 41234
قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم 41232
قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم 41232
قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد 41233
قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد 41233
قمرود تا تلاقی با قره چای 4123
قوزقان چای در داخل كشور 6013
قوزقان چای در داخل كشور 6013