راهنماي *شركت *در*جلسه آزمون
حرفه*اي كاردانهاي *فني ساختمان* مورخ 20/3/89داوطلبان لازم است قبل از شركت در جلسه آزمون، اين راهنما را با دقت مطالعه و بر اساس مفاد آن اقدام نمايند.
الف)کارت شناسایی آزمون
احراز هويت شركت*كنندگان در جلسه آزمون، از طريق ارائه كارت عضويت عكس*دار كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و همچنين كارت شناسائي آزمون صورت خواهد گرفت. كارت شناسايي آزمون حاوي مشخصات داوطلب، شماره داوطلبي، مكان و زمان آزمون مي*باشد. لذا ضروري است داوطلبان موارد زير را رعايت نمايند:
1- اگر داوطلبان شركت در آزمون تاكنون كارت عضويت خود را اخذ ننموده*اند، نسبت به اخذ كارت عضويت خود از كانون كاردانهاي فني ساختمان استان محل عضويت، اقدام نمايند.
2- كارت شناسايي آزمون حرفه*اي كاردانهاي فني ساختمان از تاريخ 6/3/89 الي 15/3/89 بر روي وب*سايت معاونت امور مسكن و ساختمان ارائه مي*گردد كه ضروري است هر يك از داوطلبان رشته*هاي مختلف با وارد كردن شماره عضويت كانون كاردانها و شماره شناسنامه در فرم موجود بر روي وب سايت، پرينت كارت شناسائي آزمون خود را تهيه نمايد.
تذکر مهم: ورود داوطلب به جلسه آزمون بدون کارت شناسایی آزمون و كارت عضويت كانون كاردانها مجاز نمی*باشد.
3- مندرجات کارت شناسایی آزمون همان اطلاعاتی است که داوطلب به هنگام ثبت نام در فرم مربوطه درج و تأیید نموده است. با این وجود در صورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شناسايي آزمون، به منظور رفع نقص، داوطلب مي*تواند صرفاً از تاریخ 89/3/16الي 17/3/89 با در دست داشتن پرينت كارت شناسايي آزمون خود و برگه ثبت*نام تأييد شده به کانون کاردانهای فنی ساختمان استان محل عضویت خود مراجعه نماید.
ب) پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن:
در جلسه آزمونهاي تستي به هر داوطلب يك پاسخنامه داده مي*شود، در مستطيل بالاي پاسخنامه شماره داوطلبی، كانون كاردانها، نام خانوادگي، نام، عنوان رشته و پايه آزمون داوطلب درج شده است.
به غير از محلهاي مشخص شده روي پاسخنامه از نوشتن و يا علامتگذاري در ساير محلها خصوصاً مستطيل بالاي پاسخنامه خودداري نماييد در غير اين صورت برابر مقررات آزمونها عمل خواهد شد.
ج) شيوه پاسخگويي به سؤالها:
1- چون پاسخنامه به وسيله ماشين علامت*خوان تصحيح مي*شود، مسؤليت عدم تصحيح پاسخنامه*هايي كه بصورت ناقص و مخدوش، تاشده و يا بدون استفاده از مداد مشكي نرم پرشده باشند برعهده داوطلب مي*باشد.
نمونه*پركردن پاسخنامه: غلط صحيح?
2- درتستهاي چهارجوابي هر پاسخ صحيح داراي 1 نمره مثبت مي*باشد و به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و تصادفي براي هر پاسخ غلط 33/0 نمره منفي منظور خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه مي*شود اگر پاسخ صحيح سؤالي را نمي*دانند به آن سؤال جواب ندهند لازم بذكر است اگر به سؤالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط محسوب شده و به آن سؤال 33/0 نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
3- امتياز كليه سئوالات در تمام رشته ها با ضريب يكسان محاسبه خواهد شد.


د) تاريخ و زمان آزمون ،*تعداد سؤالات و مدت پاسخگويي:
در آزمون حرفه*اي كاردانهاي فني ساختمان يك دفترچه سئوالات تستي به هر شركت كننده داده* مي*شود كه لازم است داوطلبان به سؤالات اين دفترچه در مدت تعيين شده بر روي دفترچه سؤالات پاسخ دهند. شروع آزمون براي كليه رشته*ها و پايه*ها ساعت 9:00 صبح روز پنج*شنبه20/3/89 مي*باشد.
تذكر1:
درهاي ورود به جلسه آزمون، ساعت 8:00 بسته خواهد شد لذا كليه داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند. هر گونه تأخير در ورود به جلسه غيبت تلقي شده و از شركت داوطلب در آزمون ممانعت خواهدشد.
تذكر2:
حدنصاب قبولي آزمون حرفه*اي كاردانهاي فني ساختمان در كليه رشته*ها به شرح جدول زير مي*باشد:
پايه 3
پايه 2
پايه 1

50 درصد كل نمره
55 درصد كل نمره
60 درصد كل نمره
ﻫ) محل برگزاري آزمون:
هر يك از داوطلبان لازم است با توجه به آدرس حوزه آزمون مندرج در پرينت كارت شناسايي آزمون، نسبت به شناسائي حوزه امتحاني اقدام نمايند.
داوطلبان بايد در روز آزمون، در حوزه آزمون براساس شماره داوطلبي درج شده در کارت شناسایی آزمون و با كمك علائم راهنماي حوزه آزمون و همچنین برچسبهاي صندليها، محل دقيق استقرار خود در جلسه آزمون را پيدا نمایند.
تذكرات مهم:
1- بدون ارائه پرينت كارت شناسائي آزمون و کارت عضویت کانون کاردانها از ورود داوطلب به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.
2- داوطلبان آزمون بايد در جلسه آزمون چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك*كن، مدادتراش، ماشين حساب، كتابها و جزوات مورد نياز را به همراه داشته باشند.
3- استفاده از كتاب و جزوه در جلسه آزمون مجاز مي باشد، ولي امانت گرفتن جزوه و كتاب وگرفتن هر نوع يادداشت از ديگران ممنوع مي باشد. در صورت مشاهده موارد فوق، ضمن ثبت در صورتجلسه، پاسخنامه مربوطه تصحيح نخواهد شد.
4- استفاده از رايانه كيفي (laptop) در جلسه آزمون ممنوع مي*باشد.
5- همراه آوردن تلفن همراه در جلسه آزمون اكيداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده، ضمن ثبت در صورتجلسه، پاسخنامه داوطلب تصحيح نخواهد شد.
6- هر گونه تبادل اطلاعات، ايجاد مزاحمت براي سايرين، ايجاد بي نظمي در جلسه آزمون، خارج كردن پاسخنامه و دفترچه سؤالات و . . .. طبق آئين نامه داخلي برگزاري آزمونها به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
7- موفقيت در آزمون تنها يكي از شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار مي*باشد. مدارك تحصيلي، سوابق حرفه*اي و ساير شرايط مندرج در آئين*نامه* اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و دستورالعمل ثبت نام آزمون پس از كسب موفقيت در آزمون مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ بنابراين قبولي در آزمون حقي براي داوطلب جهت دريافت پروانه اشتغال بكار ايجاد نمي*كند.
8- نتايج آزمون*ها 17/5/89 از طريق وب*سايت معاونت امور مسكن و ساختمان به اطلاع شركت كنندگان رسانده خواهد شد. بديهي است اين دفتر از پاسخگويي حضوري و تلفني به داوطلبان در اين خصوص معذور است.

دفتر امور مقررات ملي ساختمان