سازه های پارچه ای tensioned fabrics structures که به نام سازه های غشاییmembrane structures نیزشناخته می شود. غشا ورقه*ای نازک ازماده است که تنها دربرابر کشش مقاومت دارد و دربرابر فشار و خمش هیچ مقاومتی ندارد، پارچه را می*توان بهترین نمونه ازغشاها و سازه چادری نام برد. سازه چادری از دو جزء تشکیل شده است؛
1. پارچه: پوسته کششی نازکی است که نیروی کششی را انتقال می*دهد.
2.عناصر فشاری: قوس*ها و ستون*ها که نیروی فشاری را انتقال می*دهند. لبهٔ چادر همواره تمایل به لرزیدن درمقابل نیروهای باد وسایر نیروها را دارد، به همین علت معمولاً لبه چادر را به صورت مقعر می*سازند که همواره درکشش باقی بماند و از پارگی آن جلوگیری شود.
ادامه را در لینک زیر مشاهده کنید :
http://sakhtbazar.com/?type=modules&module=Articles&cat=decoration%20and %20show&article=1465292143