انواع زمین لرزه
1.زمین لرزه *های تکتونیکی: زمین لرزه های تکتونیکی در برگیرنده تعداد بسیار زیادی از زلزله*هایی هستند که سالانه در سطح جهان ثبت می*شوند. حرکات صفحات تشکیل دهنده پوسته زمین عامل ایجاد این زمین لرزه ها می*باشد که در فصل های گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

2.زلزله های آتشفشانی: این زلزله ها فقط در نواحی فعال آتشفشانی اتفاق می*افتد و به انفجار های آتشفشانی نیز معروف است. شکل بعدی نشان میدهد که زلزله ها و آتشفشان ها اغلب در کنار هم و در امتداد مرز صفحات رخ میدهند.

3.زمین لرزه های فروریختی: بر اثر فروریختن غار ها و کانال های زیرزمینی، لرزه هایی ایجاد می شود که به نام زمین لرزه های فروریختی موسومند. این تکان ها بسیار کوچک بوده و فقط اهمیت محلی دارند.

4.زمین لرزه های القایی: بر اثر آبگیری یا تغییرات ناگهانی سطح آب دریاچه های پشت سدها، تزریق آب یا سیال های دیگر به داخل زمین و یا استخراج آنها، مخصوصاً درجا هایی که گسل های فعال وجود دارد زمین لرزه هایی ایجاد می شود. در واقع دلیل اصلی این لرزه ها را می توان بارگذاری سریع برروی زمین و یا برداشتن ناگهانی بار زیادی از روی آن ذکر کرد. این لرزه ها به نام القایی موسومند. لرزه های ناشی از معادن نیز در این دسته قرار می گیرند. به عنوان مثال می توان به زمین لرزه ای که درارتباط با آبگیری و تغییرات فصلی سطح آب دریاچه سد سفیدرود روی داد اشاره نمود.


5.مین لرزه های ناشی از انفجار ها: انفجار های نظامی و صنعتی، همچنین آمد و شد و یا فعالیت های ساختمانی، نیز لرزه هایی را ایجاد می نمایند که شدت، زمان وقوع و محل آن ها قابل پیش بینی است.