سلامت یا بیماری در اقتصاد آزاد به سیاستگذاری و مدیریت در بخش*های کلان و شاخص برمی*گردد که در بسیاری از کشورها، پدیده مسکن از اصلی*ترین و شاید حساس*ترین آن است.
موضوع مسکن هم جایگاه خاص اقتصادی دارد و هم از اصلی*ترین مباحث «سیاسی» به شمار می*رود. تجربه نشان داده است که اجرای سیاستگذاری*ها با محاسبه غلط در امر مسکن به سرعت بحرانی را موجب می*شود که در مواردی به برکناری دولت*ها یا سقوط آنها می*انجامد و شاید از آن مهم*تر، مجموعه روابط اجتماعی را به هم می*ریزد.
ادامه در لینک زیر:
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]