معماري پايدار در طراحي فضاهاي آموزشي

مطالعه موردي
مدارس "آقابزرگ كاشان" و
Canberra Primary" School
" Clearview Elementary" School


الهه رئيسي (درجه تحصيلات: كارشناسي مهندسي تكنولوژي معماري،شغل: هنرآموز معماري)


چكيده:
براي رسيدن به معماري پايدار بايد مصرف منابع غير قابل تجديد را كاهش داد. ارزش يك فضاي معماري در هر عصر و منطقه بستگي به مطابقت ساختمان با اقليم آن منطقه دارد . طراحي اقليمي روشي براي كاهش همه جانبه انرژي ساختمان است.در كشور ما مناطق اقليمي متفاوتي وجود دارد، معماري سنتي راه حل هايي منطقي جهت فراهم نمودن شرايط آسايش انسان را ابداع نموده است . در اين مقاله سعي گرديده تا با استفاده از راهكارهاي متناسب با هريك از اقليم هاي كشور روش هايي براي ساخت مدارس ارائه شود .همچنين در اين مقاله مدارسي مورد بررسي در " Canberra " قرار گرفتند كه در ساخت آنها از طراحي اقليمي بهره گيري شده است. مثلا" مدرسه ابتدايي كشور سنگاپور، با توجه به اقليم گرمسيرمنطقه و به منظور استفاده از انرژي باد، در فضاهاي داخلي بصورت فرم ساختمان » در پنسيلوانيا آمريك ا، از سيستم " Clearview " متخلخل طراحي شده است .يا در مدرسه ابتدايي استفاده شده است . بهترين نمونه در معماري سنتي ايران ، مدرسه آقابزرگ كاشان است كه با توجه به « خورشيدي اقليم گرمسير منطقه در طرفين درب دو بادگير مشاهده مي شود كه تابستان گرم كوير را بر ساكنان بنا قابل تحمل مي سازد.

واژه هاي كليدي:
معماري پايدار،اقليم ، انرژي، فضاهاي آموزشي


رمز: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]