1- باربری یکطرفه دال:فلسفه استفاده از تیرچه*ها تشکیل المان*های T شکلی است که بار سقف را به صورت یک*طرفه به تیرهای دوطرف منتقل می*کنند. آنچنان که می*دانید شکل T به واسطه حذف قسمت کششی بتن و جایگذاری آرماتور در تیرچه ها می*باشد که باعث کاهش وزن سقف خواهد شد.


اما در سیستم کانتراس، با استفاده از قالب*های کامپوزیتی ماندگار در بتن، قسمتی از بتن غیرباربر میانی دال را حذف و تیرچه هایی I شکل با باربری دوطرفه ایجاد می*نماییم. بنابراین با شکل*گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال به همراه شکل*گیری شبکه*ی تیرچه*های داخلی در دو امتداد، می*توان باربری بسیار مناسبی را برای دال متصور شد.
صلبیت بالای سقف کانتراس در هنگام زلزله موجب توزیع متناسب نیروها درون دیافراگم می*گردد و در حین ساخت نیز افزایش دهانه و حذف ستون*های میانی را ایجاد خواهد کرد.


کلمات کلیدی:کانتراس - تیرچه و بلوک - سقف - دال مجوف - دال دو طرفه - سقف بتنی - کوبیاکس - یوبوت - یوبوت اصلاح شده -
منابع :[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]