هیتر تابشی گرمایش از کف سیستمی *است که در زیر کف زمین نصب می*شود و ساختمان را از سمت پایین به بالا گرم می*کند. در واقع می*توان گفت که اشکال مختلف این نوع روش گرمایشی از قدیم در اروپا رایج بوده*اند. به عنوان مثال این روش برای گرم کردن حمام*های رومی* به کار برده میشده داده است.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]