پارچه مقاوم در برابر شعله دائمی است نوعی پارچه فنی است که از انتشار آتش جلوگیری می کند و ویژگی اصلی آن این است که این مقاومت در برابر آتش در طول سال تغییر نمی کند: همچنین با سایش توسط لباس یا شستشو، کارایی آن قبل از آتش سوزی تغییر نمی کند. پارچه ای مقاوم در برابر شعله دائمی یا ذاتی. این یک پارچه فنی است که از گسترش آتش و خاموش شدن خودکار شعله جلوگیری می کند.