پدستالها عبارتند از ستونهای بتنی کوتاه و کم آرماتور و حتی گاهی بدون آرماتور که عموما روی پی های بتنی اجرا شده و روی آنها صفحه زير ستون نصب شده و سپس ستونهای فلزی روی صفحه نصب ميگردد. اين ستونها بدليل ابعاد نسبتا زياد( از نظر عرضی زياد و ارتفاعی کم) جزو ستونهای لاغر محسوب ميشوند و لذا تحمل مقاومت فشاری آنها بسيار زياد ميباشد.

دلايل استفاده:

۱) زمانيکه بخشی از ستون فلزی داخل خاک مدفون باشد که به جهت پوسيدگی آن از پدستال ها در همان بخش استفاده می کنند.

۲) زمانيکه ارتفاع ستون فلزی زياد باشد و به جهت مهار کردن لاغری آن در بخشی از آن به طرف پی از پدستال استفاده می کنند.

۳) زمانيکه لنگر در پای ستون يا نباشد يا کم باشد.

۴) زمانيکه در بخش زير زمين ساختمان با ارتفاع حدود۳ متر بخواهيم فضای قابل استفاده داشته باشيم.

۵) زمانيکه بخواهيم بخش زير زمين ساختمان را بجای ستونهای فلزی با پدستالهای بتنی اجرا و در حقيقت پدستالها با پی توليد يک پی جديد بنمايد و در محاسبات سازه به صورت پی وارد شود.

۶) زمانيکه بخواهيم ستونهای اکسپوز ( در نما و ديد) فلزی از کف به بالا باشد.

نکته۱: توصيه شده پدستال ها فقط زمانيکه لنگر در پای ستون نيست استفاده شوند در غير اينصورت محاسبات آنها مانند ستونهای بتنی بوده و آرماتورهای مورد نياز را بايد محاسبه کرد.

نکته۲: جهت خرد نشدن سطح پدستال معمولا از يک شبکه مش آرماتور ضعيف تا حد نمره ۱۴ روی پدستال و زير صفحه زير ستون استفاده ميکنند.