هنگام وقوع یک [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]، امواج تولید شده در چشمه زلزله به سمت سازه از طریق [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]منتقل می شوند که حرکت این امواج در خاک، [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]را تحریک می کند و تغیرات ناشی از حرکت سطح زمین به پی منتقل می شود.این تحریک موجب تغییر مکان سازه نسبت به زمین می شود، علاوه بر این پاسخ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]سازه باعث ایجاد تغییر مکان در خاک تکیه گاهی می شود. به این پدیده که پاسخ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]بر حرکت سازه و پاسخ سازه بر حرکت خاک موثر می باشد”اندرکنش خاک و سازه” می گویند.اندر کنش خاک و سازه وابسته به مشخصات [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]خاکی، منبع تحریک دینامیکی و نوع [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]سازه است.اثر اندرکنش خاک و سازه باعث تحت تاثیر قرار دادن حرکت اعمال شده به پایه سازه(FIM)می شود. این تغییرات علاوه بر تغییر در مولفه های انتقالی حرکت باعث ایجاد حرکت های گهواره ای و پیچشی نیز به واسطه [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]محیط زیرین سازه می شود. مطالعات نشان می دهد که در [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]های کوتاه اثرات حرکات انتقالی و گهواره ای در اندرکنش خاک و سازه تقریبا یکسان است، اما با افزایش ارتفاع سازه سهم حرکت گهواره ای غالب می شود. همچنین دوران بسیار کوچک به علت حرکت گهواره ای باعث تاثیر قابل توجهی بر روی تغییر مکان [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]خصوصا برای سازه های بلند می شود که این خود پاسخ سازه را به صورت قابل ملاحظه ای تغییر می دهد. مسائلی همچون خصوصیات [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]مانند عدم پیوستگی و نامحدود بودن آن، ماهیت غیر قابل پیش بینی بودن تحریک لرزه ای و پیچیدگی انتشار [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]زلزله در این محیط خاکی باعث پیچیدگی های تحلیل اثر اندرکنش خاک و سازه می شود.مشاهدات لرزه ای بیان گر آن است که ترکیب امواج، دامنه و محتوای فرکانسی حرکت لرزه ای که از منبع تحریک منتشر می شوند در حین عبور از لایه های خاک مستقر بر بستر [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]تحت تاثیر وضعیت هندسی ومشخصات دینامیکی لایه های خاک روی آن قرار دارند، در نتیجه حرکت لرزه ای تغییر یافته ای در سطح زمین مشاهده می شود.در کنار آن انعکاس امواج لرزه ای در سطح مشترک لایه خاک و سطح آزاد زمین همراه با پدیده تشدید باعث تغییرات در مشخصات حرکات لرزه ای خواهد شد.بطور خلاصه این حرکت اصلاح شده در غیاب سازه و در سطح آزاد زمین تجربه می شود که به آن “حرکت میدان آزاد” اطلاق می گردد.

منبع: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]