سلاااام دوستان خسسسسته نبااااااااااااااشید
پلان دایره ای میخوام ک ماکتشم خیلی خوب باشه نمونه ماکتشم میخوام ک بسازم خییلی واجبه برا طراحی هر چی باشه فرقی نمیکنه خودم جور میکنم فضاها رو لطفا ج بدییییییییییییییییییییییی یین یکشنبه تحویییییل دارم ماکت معمولی زیاده ک از روش بسازم ولی دایره ای خوشگل میخوام ک پیچ میخوره یکم فرمش خوشگله لطفا