شیلنگ ویبراتور ایرانی نسبت به شیلنگ کره ای رقابت میکند با قیمت پایینتر