آزمايش نفوذپذيري با بار ثابت
(Constant-Head Method)
مقدمه :
اين آزمايش تعيين نفوذ پذيری آب با جريان آرام در خاک است. با اين روش مقاديری که برای ضريب نفوذ پذيری به دست می آيد نمونه ای است از ضريب نفوذ پذيری واقعی در رسوبات طبيعی خاک زير سدهای خاکی.
اصول اساسی آزمايش:
ايجاد شرايط واقعی زير لازم است تا آب با حرکت آرام تحت بار ثابت در خاک حرکت کند.
- تداوم جريان آب در خاک بدون تغيير حجم نمونه در طول مدت آزمايش.
- جريان آب در خاک صد در صد اشباع و بدون خارج شدن حباب های هوا صورت می گيرد.
وسايل مورد نياز:
الف-استوانه دستگاه نفوذ پذيری که دارای قطری ثابت می باشد.
ب-مخزن آب با سطح ثابت-سطح آب در مخزن مذکور هنگام آزمايش ثابت نگه داشته می شود وهوای اضافی در آب نيز خارج می شود.

روش انجام آزمايش:
شير آب ورودی(متصل به مخزن آب با سطح ثابت) را آهسته باز می کنيم.برای اندازه گيری دبی آب بايد مدتی صبر کنيم تا آب جريان يافته به حالت پايدار در آيد وسطح آب در پيزومترها نيز ثابت بماند و تغييرات قابل ملاحظه ای نداشته باشد.سپس با شروع زمان معينی زمانهای t که در طول آن Q ليتر آب در نمونه جريان يافته است بار آبی h اختلاف ارتفاع آب در دو پيزومتر مقدار دبی آب را ودرجه حرارت را اندازه می گيريم ودر برگ گزارش يادداشت می کنيم.


محاسبات :

K h2 h1 درجه حرارت دبی )Q ( زمان t,s شماره آزمايش
0.053 116.7 96.6 23 2215 180 1
0.0533 116.8 96.9 23 2220 180 2
0.05315 116.75 96.85 23 2217.5 180 متوسط