در کلیه کتابها و آئین نامه ها و فهرست بهاء موجود در کشور، بتن براساس عیار سیمان مصرفی مشخص شده و میشود که این کار باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی نظیر منابع و معادن ، خسارت به محیط زیست و افزایش هزینه طرح و ..... میشود . چنانچه میدانیم مصرف زیاد سیمان در ساخت سازه ها با وجود افزایش هزینه تمام شده به کاهش مقاومت بتن منجر می*شود
مراکز تحقیقاتی کشور در حال بررسی این موضوع هستند که در کتب و آئین نامه ها ، فهرست بهاء ملاک پرداخت هزینه بتن ، مقاومت بدست آمده باشد . در این حالت پیمانکاران و شاغلین در بخش ساخت و ساز کشور برای کاهش هزینه و افزایش بهره وری با آزمایشگاههای کشور همکاری خواهند داشت .
در فهرست بهاء ابنیه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و .... سال 1382 قسمت کلیات ، جدول تطبیقی پرداخت بهای بتن ریزی براساس مقاومت فشاری مشخصه بتن برحسب مگا پاسکال درج شده است که نشانگر این واقعیت است که همکاران دلسوزی در تلاش حفظ محیط زیست ، منابع و معادن و سرمایه های کشور هستند ، اما متاسفانه در سالهای 1383 و 1384 این جدول بجای کامل شدن ، کلا" حذف شد .
جدول شماره یک - تطبیقی پرداخت بهای بتن ریزی براساس مقاومت
عیار سیمان برحسب کیلوگرم در مترمکعب بتن----------- مقاومت فشاری مشخصه بتن
250 --------------------- 18 تا 23
300 ---------------- بیش از 23 تا 28
350 ------------------بیش از 28 تا 33
400 -----------------بیش از 33 تا 38
با استفاده از فرمولهای ریاضی مشخص میشود که برای بتن با 350 عیار سیمان برحسب کیلوگرم در مترمکعب
مقاومت فشاری بتن طبق آزمونه های استوانه ای 25 مگا پاسکال میباشد (جدول شماره دو )که در جدول شماره یک فوق مقاومت بیشتری درج شده و این نماد از ارزیابی بتن براساس مقاومت ، حفظ محیط زیست ،* منابع و معادن کشور ، کاهش هزینه ساخت ساز و .... است .

جدول شماره دو – مقدار سیمان مفروض شده در برآورد بتن ریزی
مقدار سیمان ------- نوع بتن
150 -------------- C 10
200 --------------- C 12
250 --------------- C 16
300 ---------------- C 20
350 ---------------- C 25

امید است همکاران محترم ،* استادان و دانشجویان عزیز ، مسئولین محترم کشور بخصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بویژه معاونت فنی دفتر امور فنی نسبت به بکارگیری ، تکمیل و درج جداول مشابه فوق در کتب ، آئین نامه ها ، فهرست بهاء اقدام تا با اختلاط مناسب و دقیق مصالح و کاهش عیار سیمان ، افزایش مقاومت بتن ، مزایای استفاده ازعلم زیبای مهندسی را به همه مردم ایران نشان داده و در سازندگی همراه با حفظ محیط زیست ،* منابع و معادن کشور را به ملت خود هدیه کنیم .