تحليل شدت مصدوميت ناشي از تصادفها در راههاي دوخطه برون شهري با استفاده از مدل هاي داده کاوي

شريعت مهيمني افشين*,توکلي کاشاني علي

* دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايرانراههاي دوخطه دوطرفه، بخش عظيمي از شبكه برون شهري اكثر كشورهاي دنيا را تشكيل مي دهند كه كشور ايران نيز از اين امر مستثني نيست. در اين مطالعه شناسايي عوامل موثر بر افزايش شدت مصدوميت رانندگان و سرنشينان ناشي از تصادفها در اين راهها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. استفاده از مدل هاي آماري، يکي از متداول ترين روش هايي است که تاکنون در مدل هاي شدت تصادفها بکارگرفته شده است. در اين مطالعه، ضمن بررسي اين مدل ها و بيان نقاط ضعف آنها، روش کارت معرفي مي شود. روش كارت كه يكي از پركاربردترين روش هاي داده كاوي است، براي تحليل آمار تصادفهاي سه سال (1385 1387) مورد استفاده واقع شد. از خروجي هاي بسيار مفيد اين روش، ارايه مدل ها در قالب درخت هاي تصميم است که مي تواند نتايج را به صورت قوانين واضحي بيان کند. در روند مدل سازي با تبديل متغير پاسخ سه تايي به مدل هايي با متغير پاسخ دوتايي، هشت مدل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تقريبا در همه مدل ها وضعيت استفاده از کمربند ايمني و علت تامه تصادف به عنوان مهم ترين متغيرها در افزايش شدت مصدوميت شناسايي شدند.

كليد واژه: داده کاوي، درخت دسته بندي و رگرسيون (CART)، شدت مصدوميت، راههاي دوخطه برون شهري[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]