می*توانید قیمت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]را از بازار آنلاین گوسفند به صورت تلفنی نیز بپرسید تا مطمئن شوید که قیمت*های این بازار مناسب*ترین قیمتی است که می*توانید پیدا کنید