حسين توكلي مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور در گفت*وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، با بيان اينكه دفتر خدمات ماشيني از روز پنجشنبه 9 تير ماه فعاليت خود را آغاز كرده است، افزود: قرنطينه دوم كنكور 90 از روز پنجشنبه 9 تير ماه فعاليت خود را آغاز كرده است.

وي با بيان اينكه پاسخنامه داوطلبان باتوجه به مسافت از شهرها و استان*هاي مختلف به قرنطينه دوم منتقل مي*شوند، گفت: از امشب و فردا پاسخنامه*هاي تمام داوطلبان به قرنطينه دوم كنكور 90 با حفاظت كامل مي*رسد.

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اينكه آزمون گروه علوم انساني در حال برگزاري است، گفت: سؤالات اين آزمون از ساعت 14 امروز بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي*گيرد.