کسی راحع به تاثیر عوامل فراکالبدی در بافت تاریخی و ارامش اینا تو بافت تاریخی کسی چیزی داره مطلب لطفاَ