نتیجه*گیری و جدول مقایسه نهایی

برای دهانه*های بیش از 7متر سقف*های تیرچه بلوک چندان کارایی ندارند ولی استفاده از سیستم های نوین ساختمانی مانند دال مجوف کانتراس علاوه بر ایجاد مزایای فنی متعدد، صرفه اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت. در جدول زیر به صورت موردی این دو سیستم مقایسه گردیده*اند.

کلمات کلیدی:کانتراس - تیرچه و بلوک - سقف - دال مجوف - دال دو طرفه - سقف بتنی - کوبیاکس - یوبوت - یوبوت اصلاح شده -وافل


منابع :
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]