منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری گرایش طراحی شهری


موارد امتحانی ضرایب

* زبان عمومی وتخصصی ۱
* مباحث عمومی شهرسازی ایران ۱
* مبانی نظری معماری ۱
* تاریخ معماری و شهرسازی ۱
* تحلیل فضاهای معماری و شهری ۱


ردیف –نام کتاب – نام مولف – نام مترجم -انتشارات

۱محیطهای پاسخدهایی ین بنت لی -دکترمصطفی بهزادفر- دانشگاه علم و صنعت
۲تاریخ شکل شهرجیمز موریس -راضیه رضازاده -دانشگاه علم وصنعت
۳مبانی و فنون طراحی شهری-دکتر سعید شفیعی
۴مبانیطراحی شهری-آندره یازوسک-ریچارد هدمن -راضیه رضازاده-عباس زادگان-دانشگاه علم وصنعت
۵عرصه های زندگی اجنماعی وخصوصی-کریستوفر الکساندر-منوچهرمزینی-دانشگاه تهران
۶خلاصه مباحث طراحی شهری پردازش
۷کتابهای سبز شهرداری تهران (جلد اول تا نهم)
۸شهرسازی معاصر-استروفسکیجهاد دانشگاهی
۹تئوری فرم شهر-کوئین لینچ
۱۰سیمای شهری-کوئین لینچ
۱۱شهر تهران
۱۲شهرسازی تخیلات و واقعیات-دکترحبیبی-دانشگاه تهران
۱۳اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی ایران-محمدتوسلی
۱۴طراحی فضاهای شهری-محمد توسلی
۱۵مبانی ومفاهیم در معماری معاصر غرب-دکتر وحید قبادیان
۱۶از زمان و معماری-فریدون غریب
۱۷از زمان ومعماری-منوچهر مزینی
۱۸فضا زمان معماری-زیگفولد گیدیون-منوچهر مزینی
۱۹معماری اسلامی -هیلن براند-دکتر شیرازی
۲۰سبک شناسی معماری ایران-محمد کریم پیر نیا
۲۱طراحی شهرها-ادمون بیکن-فرزانه طاهری
۲۲تاریخ شهر-بنهولو
۲۳آشنایی با تاریخ معماری-بنه ولو
۲۴فضاهای شهری -راب کریر-خسرو هاشمی نژاد
۲۵معماری.فرم.فضا.نظم -فرانسیس دی کی چینگ-زهره قره بیگلو
۲۶از شار تا شهر-دکتر سید محسن حبیبی
۲۷سرانه کاربری های شهری
۲۸برنامه ریزی شهرهای جدید-کرامت ا… زیاری-سمت
۲۹اصول طراحی شهری-محمد توسلی
۳۰ساخت شهرو معماری در اقلیم گرم و خشک-محمد توسلی
۳۱دیدگاههای نو در جغرافیای شهری-دکتر حسین شکوهی-سمت
۳۲جامعه شناسی شهری-محمد تقی شیخی-سمت
۳۳مقدمه ای بر مبانی نظری برنامه ریزی شهری -مهندس اسماعیل شیعه-علم و صنعت
۳۴فضاهای شهری . دریافتهای تاریخی -حسین سلطان زاده-دفتر پژوهشهای فرهنگی
۳۵فرایند طراحی شهری -سید حسین بحرینی
۳۶شیوه های تحقیق طرحهای توسعه شهری (جلد۱ و ۲)وزارت کشوروزارت کشور