1-ضرائب ترکیب بارها برای ملحوظ نمودن احتمال کمتر همزمانی تعداد بیشتری از عاملها در نظر گرفته می شود.


2-منظور از ظرائب باربری یک قطعه بتن آرمه، مقاومت محاسبه شده قطعه بر مبنای ابعاد مقاطع آن و مقاومت های محاسباتی است.

3-آزمایش خم کردن و باز کردن خم برای میلگردهای سرد اصلاح شده الزامی می باشد.


4-قالب برداری و برچیدن پایه های زیر طره ها از انتهای آزاد صورت می گیرد.


5-مقاومت فشاری متوسط لازم در طرح اختلاط بتن با اعمال ضرایبی از انحراف معیار و مقادیر ثابتی بر مقاومت مشخصه بدست می آید.