علت اختلاف فاحش(شاید 1000 برابر) بین برش استاتیکی و برش طیقی در همپایه سازی چیست؟